Hirdetések 2015. október 25.

– Október 19-én, hétfőn délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Szabó Ferenc atyánkfiára, aki a Belsőfokpart út 40. szám alatti lakosunk volt és 86esztendős földi pályáját megfutva költözött el az örökkévalóságba. Temetésére 20-án, kedden délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk vigasztalása a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 7. verséből hangzott: „Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.
– A minden kegyelem Istene Szent Lelek és igéje által adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Október 20-án déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Mihály testvérünkre, aki a Húszöles út 128. szám alatti lakosunk volt, és 7évvel ezelőtt lett hitünk szerint a mennyei dicsőség részese.
– Október 20-án délután 1h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy életének 36. esztendejében elhagyta ezt a látható világot ifj. Lengyel József testvérünk, akinek földi sátorháza a Csokonai út 11. szám alatt állott. Temetésére a ránk következő héten csütörtökön délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon fél11h után 5perccel az ő emlékére szólnak a harangok, továbbá a mai napon délután 4h-kor szintén rá emlékezve harangozunk.
– Az Örökkévaló adjon hitet és a feltámadásba vetett reménységet a hátramaradott család minden tagja számára, hogy el tudják hordozni a gyász terheit.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy október 20-án megérkeztek, és 21-én már el is ültettük azt a 30 db facsemetét amit pályázaton nyert egyházközségünk a Növényi Diverzitás Központtól. Ezzel a 30 őshonos magyar gyümölcsfával együtt már összesen 74 olyan fa van a templomparkban, mely fogyasztható gyümölcsöt érlel.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy szerdán és csütörtökön a bűnbánati alkalmak után tartunk összpróbát a közösségi házban. Ezekre az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk az énekkar minden tagját.
– Hallgassuk meg heti rendünket: A ránk következő héten hétfőtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati istentiszteletet a közösségi házban. Október 31-én, szombaton este 5h-tól ünnepi istentiszteletre hívogat a harang szava, melyet szintén a közösségi házban tartunk. November 1-én, délelőtt 10h-tól úrvacsora osztásra kerül sor a templomban, majd este 5h-tól a temetőben tartunk megemlékezést.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.