Hirdetések (2018. szeptember 30.)

  • Szeptember 18-án, kedden reggel 8h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy Nagytiszteletű Bihari Dezső nyugalmazott lelkipásztor testvérünk, kinek földi sátorháza a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 44. szám alatt állott, életének 84esztendős földi szolgálatát befejezve előre ment a minden élők útján. Temetése napjáig minden napon délelőtt 9h-kor, déli12h-kor és este 6h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Búcsúztatására szeptember 24-én, hétfőn délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Zsoltárok könyvéből, a 73. zsoltár, 26. verséből hangzott: „Ha elenyészik is testem és szívem, Szívemnek kősziklája és örökségem Te maradsz Istenem, örökké!” A Minden Kegyelem Örökkévaló Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
  • Szeptember 19-én, szerdán délután ¾3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Magyari László atyánkfia, aki a Muhi út 21. szám alatti lakosunk volt életének 65esztendős pályáját megfutva maga mögött hagyta ezt az árnyékvilágot. Szeptember 26-án, délután ½3h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére szeptember 27-én, csütörtökön délelőtt 10h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztaló igéi a Zsoltárok könyvéből szóltak, a 95. zsoltár 6-7. verseiből. „Jöjjetek, (az Úr elé!) boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az Úr előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk.” Az Úristen kegyelmes jelenléte legyen támasz, vigasz és erő a hátamaradottak számára.
  • Szeptember 20-án, csütörtökön délután ¾1h-kor ismét csendítettünk, mivel Szűcs József atyánkfiát, aki a Húszöles út 100. szám alatt lakott, 90esztendes földi pályafutás után hazahívta Teremtő Istene. Szeptember 27-én délután 1h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére az elmúlt pénteken, tehát szeptember 28-án, délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Mózes első könyvéből a 15. fejezet,15. verséből szólt: „Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.” A Kegyelmes Isten adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
  • Szeptember 27-én, csütörtökön délután 4h-kor harangszóval emlékeztünk Csesznok Sándor atyánkfiára, aki a Rózsa út 22/a szám alatt lakott és 5évvel ezelőtt tért meg Isten Örök Országában.
  • Az Úr Jézus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek vigasztalása legyen mindazokkal, akik friss vagy csituló gyászban élik életüket.
  • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletünk elmarad, mivel Poroszlóra vagyunk hivatalosok az Egervölgyi Egyházmegye Esperesének, Dudás Ferenc Nagytiszteletű Úrnak a búcsúistentiszteletére. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogat a harag szava, de a délutáni alakalom akkor is elmarad, a kisújszállási Nőszövetségi Konferencia okán.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.