Hirdetések 2018. július 22.

  • Július 5-én, csütörtökön déli 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy az Örökkévaló Isten 90esztendős földi pályafutás után hazahívta Kalóz Sándor atyánkfiát, aki az Arany János út 19. szám alatt lakott. Temetése napjáig minden napon, és ma déli 12h-kor az ő emlékére szólnak harangjaink. Temetésére az elmúlt kedden, délután ½3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Pál apostolnak az Efézusi leveléből, az 5. fejezet 15-17. verseiből hangzott: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” A Mindenható Isten kegyelmes jelenléte csillapítsa a gyászolók fájdalmát, és adjon számunkra áldott emlékezetet.
  • Július 11-én, szerdán délelőtt 9h-kor ismét csendítettünk, mivel 71esztendős földi életét Isten kezébe letette Nagy Lászlóné született Herczeg Erzsébet asszonytestvérünk, aki az Igari út 1/a. alatti lakos volt. Temetésére az elmúlt pénteken délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztaló igéi János evangéliumából, a 6. fejezet 27. verséből hirdették a feltámadás reménységét: „Ne veszendő eledelért munkálkodjatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten.” Az Úr adjon vigasztalást és örök életre szóló reménységet a hátramaradottak számára.
  • Július 16-án, hétfőn délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Erdei Lajos atyánkfiára, aki a Belsőfokpart út 8. szám alatt lakott és 50évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Szintén 16-án, ½11h-kor ismét csendítés hangzott jelezve, hogy Balázs József egykori presbiter testvérünk, kinek földi sátorháza a Feszty Árpád út 43. szám alatt állt, 73földi esztendős vándorlás után megtért Teremtő Urához. Búcsúztatására július 20-án, pénteken délelőtt 9h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje Mózes első könyvéből szólt, a 27. fejezet 1-2. verseiből: „Amikor Izsák megöregedett, és annyira meghomályosodott a szeme, hogy nem látott, behívta a nagyobbik fiát, Ézsaut, és így szólt hozzá: Fiam! Az felelt neki: Itt vagyok. Izsák ezt mondta: Lásd én megöregedtem, nem tudom halálom napját.” Az Úristen kegyelmes vigasztalása adjon erőt és reménységet a hátramaradott gyászoló szívek számára.
 • Mai alkalmunk után harangszóval emlékezünk Tokaji Kálmán testvérünkre, aki a Nyúl út 7. szám alatt lakott és 27évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot.
 • A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.

 

 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.