Hirdetések (2018. január 28.)

– Január 16-án, délután ¼2h előtt 5perccel csendítéssel jeleztük, hogy Koncz Károly presbiter testvérünk, aki a Szegfű út 3. szám alatt lakott, földi életének 65esztendős pályáját megfutva tért meg Teremtő Urához. Búcsúztatásának napjáig, minden napon ½10h-kor, az ő emlékére szóltak harangjaink. Presbiter atyánkfiától január 24-én, szerdán délután 2h-kor vettünk búcsút a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása János evangéliumól, a 11. fejezet 33. versétől a 36. versig terjedő szakaszból hangzott. „Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte: „Hova helyeztétek őt?” Azt felelték: „Uram, jöjj és lásd meg!” Jézus (ekkor) könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: „Íme, mennyire szerette (őt)!” A Mindenható Isten szárnyaink árnyékával takargassa a gyászoló családot a vigasztalódás napjaiban.
– Január 19-én, délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 85. esztendejében megtért Teremtőjéhez Kendrei Istvánné született Beke Margit asszonytestvérünk, aki a Szabadság út 15. szám alatti lakos volt. Hétfőtől szombatig ½9h-kor ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére a ránk következő hétfőn, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Örökkévaló Isten adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Január 23-án, kedden délelőtt 10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy a Mindenható Isten lezárta 91esztendős földi pályáját Magyari Árpád atyánkfiának, aki a Diófa út 19. szám alatti lakosunk volt. 24-én és 25-én este 6h-kor az ő emlékére szólaltak meg a marangok. Temetésére 26-án, pénteken délután ½4h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett a vigasztalás igéi a Zsoltárok könyvéből szóltak, a 102. Zsoltár 24. verséből: „Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim.” Az Úr Szent Lelkének kegyelmes jelenléte adjon megbékélést és vigasztalást a gyászolók számára.
– Január 23-án, déli 12h-kor Szövetes György testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Józsa út 16. szám alatt lakott és 13évvel ezelőtt engedett Istenünk hívásának.
– Szintén január 23-án, este 6h-kor szóltak harangjaink Jóvér Kálmán és hitvese Kiss Ida Margit emlékére, akik a Sárkány út 11. szám alatti lakosok voltak és 9- illetve 7évvel ezelőtt költöztek az Örökkévalóságba.
– Január 24-én, szerdán délelőtt 10h-kor ismét csendítés hangzott, mivel földi életének 65. évében hazahívta a Teremtő Tóth Lajos atyánkfiát, aki a Vadász út 22. szám alatti lakos volt. Temetésére a ránk következő szerdán, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást a hátramaradottak számára.
– Január 25-én, csütörtökön déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk id. és ifj. Somodi György testvéreinkre, akik 46- illetve 7évvel ezelőtt költöztek a láthatóból a láthatatlanba és földi sátorházuk a Belsőfokpart út 31. szám alatt állt.
– Január 26-án, pénteken délután ¾4h előtt 5 perccel Sípos Diána emlékére szóltak harangjaink aki Tiszaszőlős-Pusztadomaházán lakott és 21évvel ezelőtt tért meg Teremtő Urához.
– Mai alkalmunk után az első harangszó Széles Károly emlékére szól, aki a Húszöles úton lakott és 26évvel ezelőtt kísérték utolsó földi útjára.
– Majd mai alkalmunk után a második harangszó Kiscsitári Béláné született Borúzs Piroska emlékére szól, aki várasszói lakos volt és 16évvel ezelőtt költözött az Örökkévaló Országába.
– Az Örök Isten adjon áldott emlékezést és vigasztalódást a friss- és a csituló gyászban élő testvérek számára egyaránt. Ámen.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten a próbák elmaradnak.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk ezen a helyen. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól ökumenikus alkalomra kerül sor a katolikus templomban. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban, majd este 5h-kor ismét ökumenikus alkalom lesz itt a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.