2018. február hónap bejegyzései

Hirdetések (2018. február 25.)

– Február 19-én, hétfőn délután 1h-kor a tiszafüredi köztemetőben kísértük földi életének utolsó útjára Szedlacsek Gézáné született Póka Gizella asszonytestvérünket, aki a Kamilla út 9. szám alatt lakott és 80esztendős korában költözött az Örökkévalóságba. Ravatala mellett Istennek vigasztalása Ézsaiás próféta könyvéből hangzott, a 43. fejezet 1-3. verseiből: „De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” A Kegyelmes Isten vigasztaló jelenléte legyen a gyászoló család támasza.
– Február 20-án déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Kota József testvérünkre, aki a Domaházi út 28. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Ugyanaznap délután 1h-kor Borsós Pál egykori presbiter testvérünk emlékére harangoztunk, aki a Húszöles út 96. szám alatt lakott és 14évvel ezelőtt hagyta hátra ezt a számunkra ismert világot.
– Szintén 20-án, délután 2h-kor Zrínyi Miklós emlékére szóltak harangjaink, aki a Holt út 31. szám alatti lakos volt.
– Február 22-én, csütörtökön délelőtt 11h-kor templomunkból búcsúztattuk Kovács Lajosné született Oláh Ibolya aki életének 83esztendős pályáját megfutva tért meg Teremtőjéhez. Ravatala mellett Istenünk vigasztalása Pál apostolnak a Timóteushoz írt 2. leveléből szólalt meg, a 4. fejezet 7. verséből: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam,” A Mindenség Ura, a Szentlélek ereje által legyen támasz a hátramaradottak számára.
– Ugyancsak 22-én, csütörtökön déli 12h-kor egymás után két csendítés is hangzott, mivel életének 64. esztendejében tragikus hirtelenséggel költözött az Örökkévalóságba Varkoly Bertalanné született Urbán Zsuzsanna egykori szalaszendi lakos és életének 73. évében Fehér Tibor egykori encsi lakos. Pénteken és szombaton délelőtt ½11h-kor emlékükre szóltak harangjaink. Temetésükről még intézkednek.
– Szintén 22-én, csütörtökön délután 2h-kor kísértük utolsó földi útjára Rácz Kálmán atyánkfiát, aki a József Attila út 9/a. szám alatt lakott, és 75esztendős korában költözött az Örök Élet Szép Honába. Ravatala mellett a vigasztalás igéi Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írott leveléből, a 8. fejezet 16-18. verseiből erősítették a gyászoló családot: „Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” A Szentlélek ereje legyen a gyászoló család vigasztalója.
– Mai alkalmunk után Takács János atyánkfia emlékére szólalnak meg a harangok, aki a Vadász út 9. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hívta haza Teremtő Ura.
– A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a friss és a már csituló gyászban élők számára egyaránt.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot ezen a helyen, majd délután 5h-tól a Kommunista Diktatúrák Áldozataira emlékezünk. A megemlékezésen az igeszolgálatot ellátja Nt. Szalkó Károly kemecsei lelkipásztor. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentisztelet és az imaóra elmarad. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések (2018. február 11.)

– Február 7-én, szerdán délután 4h-kor harangszóval emlékeztünk Hegedűs Józsefné született Ács Julianna Ilona asszonytestvérünkre, kinek földi sátorháza a Könyök út 1. szám alatt állt, és földi vándorlásának 79esztendős pályáját megfutva tért meg Teremtőjéhez. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő héten, szerdán délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
– Február 10-én, szombaton délelőtt ½12 h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Szedlacsek Gézáné született Póka Gizella asszonytestvérünk, aki a Kamilla út 9. szám alatt lakott 80esztendős korában elköltözött az Örökkévalóságba. Temetéséről még intézkednek. A Kegyelmes Isten vigasztaló jelenléte legyen a gyászoló család támasza.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán a bűnbánati istentisztelet után (kb. ¾6h-tól ) tartunk összpróbát ezen a helyen.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket. Ma este 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. A ránk következő hétfőn és kedden 8h-tól tartunk hétkezdő- ill. reggeli áhítatot, hétfőtől péntekig pedig minden este 5h-tól bűnbánati istentiszteletre hívogat a harang szava. Vasárnap (Böjtfő első vasárnapján) délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk, melyen az Úrnak Szent asztalát is megterítjük. Vasárnap este 5h-tól pediglen az istentisztelet a megszokott módon elmarad.
– Alkalmainkra nagy szeretettel…
– A Mindenható Isten legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.