2018. január hónap bejegyzései

Hirdetések (2018. január 28.)

– Január 16-án, délután ¼2h előtt 5perccel csendítéssel jeleztük, hogy Koncz Károly presbiter testvérünk, aki a Szegfű út 3. szám alatt lakott, földi életének 65esztendős pályáját megfutva tért meg Teremtő Urához. Búcsúztatásának napjáig, minden napon ½10h-kor, az ő emlékére szóltak harangjaink. Presbiter atyánkfiától január 24-én, szerdán délután 2h-kor vettünk búcsút a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása János evangéliumól, a 11. fejezet 33. versétől a 36. versig terjedő szakaszból hangzott. „Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte: „Hova helyeztétek őt?” Azt felelték: „Uram, jöjj és lásd meg!” Jézus (ekkor) könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: „Íme, mennyire szerette (őt)!” A Mindenható Isten szárnyaink árnyékával takargassa a gyászoló családot a vigasztalódás napjaiban.
– Január 19-én, délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 85. esztendejében megtért Teremtőjéhez Kendrei Istvánné született Beke Margit asszonytestvérünk, aki a Szabadság út 15. szám alatti lakos volt. Hétfőtől szombatig ½9h-kor ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére a ránk következő hétfőn, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Örökkévaló Isten adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Január 23-án, kedden délelőtt 10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy a Mindenható Isten lezárta 91esztendős földi pályáját Magyari Árpád atyánkfiának, aki a Diófa út 19. szám alatti lakosunk volt. 24-én és 25-én este 6h-kor az ő emlékére szólaltak meg a marangok. Temetésére 26-án, pénteken délután ½4h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett a vigasztalás igéi a Zsoltárok könyvéből szóltak, a 102. Zsoltár 24. verséből: „Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim.” Az Úr Szent Lelkének kegyelmes jelenléte adjon megbékélést és vigasztalást a gyászolók számára.
– Január 23-án, déli 12h-kor Szövetes György testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Józsa út 16. szám alatt lakott és 13évvel ezelőtt engedett Istenünk hívásának.
– Szintén január 23-án, este 6h-kor szóltak harangjaink Jóvér Kálmán és hitvese Kiss Ida Margit emlékére, akik a Sárkány út 11. szám alatti lakosok voltak és 9- illetve 7évvel ezelőtt költöztek az Örökkévalóságba.
– Január 24-én, szerdán délelőtt 10h-kor ismét csendítés hangzott, mivel földi életének 65. évében hazahívta a Teremtő Tóth Lajos atyánkfiát, aki a Vadász út 22. szám alatti lakos volt. Temetésére a ránk következő szerdán, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást a hátramaradottak számára.
– Január 25-én, csütörtökön déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk id. és ifj. Somodi György testvéreinkre, akik 46- illetve 7évvel ezelőtt költöztek a láthatóból a láthatatlanba és földi sátorházuk a Belsőfokpart út 31. szám alatt állt.
– Január 26-án, pénteken délután ¾4h előtt 5 perccel Sípos Diána emlékére szóltak harangjaink aki Tiszaszőlős-Pusztadomaházán lakott és 21évvel ezelőtt tért meg Teremtő Urához.
– Mai alkalmunk után az első harangszó Széles Károly emlékére szól, aki a Húszöles úton lakott és 26évvel ezelőtt kísérték utolsó földi útjára.
– Majd mai alkalmunk után a második harangszó Kiscsitári Béláné született Borúzs Piroska emlékére szól, aki várasszói lakos volt és 16évvel ezelőtt költözött az Örökkévaló Országába.
– Az Örök Isten adjon áldott emlékezést és vigasztalódást a friss- és a csituló gyászban élő testvérek számára egyaránt. Ámen.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten a próbák elmaradnak.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk ezen a helyen. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól ökumenikus alkalomra kerül sor a katolikus templomban. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban, majd este 5h-kor ismét ökumenikus alkalom lesz itt a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. január 21.)

– Január 15-én, hétfőn délelőtt 11h-kor harangszóval emlékeztünk Majlinger Andrásné született Gacsal Mária asszonytestvérünkre, kinek sátorháza a Téglás út 38. szám alatt állt, és földi vándorlásának 86esztendős szakaszát befejezve költözött az Örökkévalóságba. Temetésére január 16-án, kedden délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Jób könyvéből hangzott, a 16. fejezet 22-23. verseiből: „Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.” A Minden Kegyelem Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Január 16-án, délután ¼2h előtt 5perccel csendítéssel jeleztük, hogy Koncz Károly presbiter testvérünk, aki a Szegfű út 3. szám alatt lakott, földi életének 65esztendős pályáját megfutva és a hitnek nemes harcát megharcolva tért meg Teremtő Urához. Búcsúztatásának napjáig, minden napon ½10h-kor, valamint mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak harangjaink. Presbiter atyánkfiától január 24-én, szerdán délután 2h-kor veszünk majd búcsút a tiszafüredi köztemetőben. A Mindenható Isten szárnyaink árnyékával oltalmazza a gyászoló családot a vigasztalódás napjaiban.
– Január 17-én, szerdán délelőtt 9h-kor Nagytiszteletű Bartha Ferencné született Szakály Éva lelkipásztor testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki 27évvel ezelőtt költözött el a minden élők útján.
– Január 18-án, csütörtökön délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Jóvér Kálmán atyánkfiára, aki a Sárgarigó út 21. szám alatti lakosunk volt és 3évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Január 19-én, délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 85. esztendejében megtért Teremtőjéhez Kendrei Istvánné született Beke Margit asszonytestvérünk, aki a Szabadság út 15. szám alatti lakos volt. 20-án reggel ½9h-kor, és ma délelőtt 11h-kor is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetéséről még intézkednek.
– Január 20-án, szombaton déli12h-kor Szövetes György emlékére szóltak a harangok, aki péceli lakos volt és 1évvel ezelőtt hagyta el ezt az árnyékvilágot.
– Szintén 20-án, este 6h-kor Kovács Istvánné született Virág Ida emlékére szóltak a harangok, aki a Csap út 14/b. szám alatti lakos volt és 3évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– A Szentlélek ereje adjon vigasztalást és áldott emlékezést a friss- és a csituló gyászban élő testvérek számára egyaránt.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután a hétzáró istentiszteletet elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt, a Kálvin Közösségi Házban majd délután 5h-tól bibliaórát a Parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk szintén ezen a helyen. Szerdán délután 5h-tól az alt és a tenor szólamok tartanak próbát itt a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor itt a Közösségi Házban tartunk hétközi istentiszteletet, azt követően pedig imaórát a Parókián. Pénteken nőszövetségi bibliaórára kerül sor délután 4h-tól szintén ezen a helyen. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a Közösségi Házban.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. január 14.)

– Január 8-án, hétfőn délután 2h-kor a tiszafüredi köztemetőben kísértük utolsó föl útjára Takács Istvánné született Labancz Margit asszonytestvérünket, aki a Sárgarigó út 7. szám alatt lakott és 87esztendős korában hívta haza Teremtő Úra. Ravatala mellett az az ige vigasztalta a gyászoló gyülekezetet, amely szeretett férje temetésén is elhangzott Ézsaiás próféta könyvéből a a 30. fejezet 20. verséből: „Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!” Mai alkalmunk után az első harangszó az ő emlékére szól. A minden kegyelem Istene adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Január 9-én délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Majlinger Andrásné született Gacsal Mária asszonytestvérünk, kinek sátorháza a Téglás út 38. szám alatt állt, földi vándorlásának 86esztendős szakaszát befejezve költözött az Örökkévalóságba. Szerdától szombatig, valamint a ránk következő hétfőn délelőtt 11h-kor az ő emlékre szóltak/szólnak a harangok. Temetésére január 16-án, kedden délután 1h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Istenünk adjon vigasztalást a hátramaradottak számára.
– Január 10-én, szerdán délelőtt 9h-kor Koncz Károlyné született Mészáros Gizella emlékére szóltak a harangok, aki a Szegfű út 3. szám alatt lakott és 6évvel ezelőtt tért meg az Örökkévaló Hajlékába.
– Január 11-én este 6h-kor Bodó Mártonné született Gubocsi Mária egykori presbiter testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Borsóskert út 10. szám alatt lakott és 5éve tért meg Isten Országába.
– Január 13-án, szombaton déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Szabó Mártonné született Debrődi Ilona asszonytestvérünkre, aki a Belsőfokpart út 12. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hagyta hátra ezt az árnyékvilágot.
– Szintén 13-án, szombaton délután 1h-kor Gyöngy Lajosné született Jászai Piroska emlékére szóltak a harangok aki tiszaörvényi lakos volt és 4évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Mai alkalmunk után a második harangszó Oreskó Imre testvérünk emlékére szól, aki barcsi lakos volt és 82esztendős korában költözött az Örökkévalóságba.
– A Minden kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és vigasztalódást a hátramaradottak számára.
– A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy soron következő gyűlésünket a ránk következő kedden délután 4h-tól tartjuk. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
– A pénzügyi bizottság tagjait kérem, hogy a ránk következő hétfőn délután 5h-tól szíveskedjenek a Lelkipásztori Hivatalban megtartani az éves pénzügyi ellenőrzést.
– A ránk következő héten csütörtöktől vasárnapig szabadságon leszek. A helyettesítés szolgálatát Fodor-Csipes Anikó tiszaszentimrei lelkipásztor testvérünk látja majd el, és ennek megfelelően alakul heti rendünk is.
– Ma délután 5h-tól tartunk hétzáró istentiszteletet a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk szintén itt, de a pénzügyi vizsgálat okán délután a bibliaóra elmarad. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk. Szerdán este 5h-kor a szoprán és az alt szólam tart próbát ezen a helyen. Csütörtökön délután 5h-kor a hétközi istentiszteletet és az imaóra elmarad, viszont a tenor szólam próbát tart a közösségi házban. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor a hétzáró alkalom elmarad.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. január 7.)

– December 29-én, ½10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 87esztendős korában hazaszólította a Minden Kegyelem Ura Takács Istvánné született Labancz Margit asszonytestvérünket, akinek földi sátorháza a Sárgarigó út 7. szám alatt állt. Az ő emlékére szóltak a harangok hétfőn, az istentiszteletet követően, szerdától szombatig délelőtt 10h-kor, valamint szerdán este 6-kor és csütörtökön 11h-kor, továbbá mai alkalmunk után is emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő hétfőn, tehát holnap délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A minden kegyelem Istene adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartunk hétzáró istentiszteletet a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk szintén itt, majd délután bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk. Szerdán este 5h-kor a szoprán szólam tart próbát ezen a helyen. Csütörtökön délután 5h-kor a közösségi házban tartunk hétközi istentiszteletet, azt követően pedig imaórát a parókián, valamint az alt és a tenor szólam tart próbát a közösségi házban. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.