2017. február hónap bejegyzései

Hirdetések (2017. február 26.)

Február 20-án, hétfőn déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Borsós Pál egykori presbiter testvérünkre, aki a Húszöles út 96. szám alatt lakott és 13évvel ezelőtt hagyta el ezt a látható világot.

Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok, id. Takács János és Novák Géza testvéreink emlékére, akik a Vadász út 9. szám alatti lakosaink voltak és 1, illetve 16évvel ezelőtt hallották meg Istenünk hazahívó szavát.

A Minden Kegyelem Örök Ura áldja meg a hátramaradottak emlékét és tartsa meg azt a gyászoló szívekben mindörökké.

Végezetül hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-tól megtartjuk a második „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat itt a közösségi házban. Az igét hozza: Kiss Attila presbiter testvérünk. Hétfőn és kedden reggel 8h-tól tartunk áhítatot, itt a közösségi házban. Hétfőtől péntekig minden este 5h-tól bűnbánati istentiszteletre hívogat a harang szava (illetve kedden megemlékezünk még a Kommunista Diktatúrák Áldozatairól is), majd vasárnap (Böjtfő első vasárnapján) délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk, melyen az Úrnak Szent asztalát is megterítjük. Vasárnap este 5h-tól pedig a megszokott módon tartjuk meg ünnepzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.

A Mindenható Isten legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. február 19.)

– Február 13-án, hétfőn délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Csala Sándor és Bana Ida testvéreinkre, akik a Bán Zsigmond út 75. szám alatti lakosaink voltak.

– Február 15-én, szerdán Pantó Ignácné született Tóth Erzsébet emlékére szóltak a harangok, aki a Bán Zsigmond út 104. szám alatt lakott és 13évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot.

– Szintén 15-én, déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk idősebb és ifjabb Somodi György testvéreinkre, akik a Belsőfokpart úton laktak, és 46 illetve 6éve költöztek az Örökkévalóságba.

– Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok Kovács Péter atyánkfia emlékére, aki a Zúg út 5. szám alatt lakott és 11éve hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.

– Az Örökkévaló kegyelme legyen a hátramaradottak támasza a kegyeletteljes emlékezés idejében.

– Az énekkart tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán ½5h-tól tart próbát az alt- és a szoprán szólam, csütörtökön ¾6h-tól a tenor szólam.

– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk szintén itt. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogat a harang szava, és délután 5h-kor megtartjuk a második „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat, melyre az igét Kiss Attila presbitertestvérünk hozza.

– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. február 12.)

 • Február 6-án, délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi vándorlásának 72. esztendejében megtért Teremtő Urához Zrínyi János atyánkfia, aki a Borsóskert út 7. szám alatti lakos volt. Február 6-9-ig déli 12h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére február 10-én, délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Római levélből hangzott, a 8. fejezet 38-39. verseiből: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke és Igéje által legyen a gyászolók vigasztalója.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten, szerdán délután ¼6h-tól tart próbát a szoprán és az alt szólam, csütörtökön pedig ¾6h-tól a tenor szólam.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő pénteken, délután 4h-tól tartunk nőszövetségi együttlétet a közösségi házban.
 • Már most hirdetem (és még néhányszor fogom is), hogy a konfirmandus szülői értekezletre március 12-én kerül majd sor, a délelőtti istentiszteletet követően, itt a közösségi házban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet ezen a helyen tartjuk.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. február 5.)

 • Január 30-án, hétfőn délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Nt. Szűcs M. Sándor lelkipásztortestvérünk emlékére, aki 15évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Szintén hétfőn, délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Székely Sándor atyánkfiára, aki örményesi lakos volt és 4évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Január 31-én, kedden délelőtt ½10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Juhász Eugénia asszonytestvérünk, aki kolozsvári lakos volt életének 100. esztendejében megtért Teremtő Urához.
 • Szintén január 31-én, délután 2h-kor templomunkból búcsúztattuk ifj. Szövetes György tervérünket, aki péceli lakos volt és életének 42. esztendejében tragikus hirtelenséggel hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot. Ravatala mellett Isten igéje a Zsoltárok könyvéből, a 130. fejezet 1-2. verseiből hangzott: „A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra!” Mai alkalmunk után is testvérünk emlékére szólnak majd a harangok.
 • És még 31-én, kedden délután 4h-kor harangszóval emlékeztünk Bohácsi József testvérünkre, aki a Vasút út 15. szám alatti lakos volt és 16évvel ezelőtt tért Istenünk Hajlékába.
 • A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán délután ¼6h-tól tart próbát a szoprán és az alt szólam, és csütörtökön ¾6h-tól az alt szólam.
 • Amint látják a testvérek, egyházközségünk 2017. évi névjegyzéke kifüggesztésre került. A ránk következő 2hétben meg lehet tekinteni.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet ezen a helyen tartjuk.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.