2016. október hónap bejegyzései

Hirdetések (2016. október 16.)

– Október 12-én, szerdán délelőtt 9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 95. esztendejében megtért Teremtőjéhez Mester Sándorné született Magyar Anna asszonytestvérünk, aki az Arany János út 12. szám alatti lakos volt. Temetéséra a ránk következő kedden, délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.

– A Minden Kegyelem Ura adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.

– Október 13-án, délután ½2h-kor Sisári Kálmán atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki emődi lakos volt és életének 78. esztendejében hagyta el ezt a látható világot.

– Az elmúlt héten ismét almaszállítmány érkezett gyülekezetünkbe. Azok a testvérek, akik szeretnének ebből részesülni kérem, hogy jelezzék a Lelkipásztori Hivatalban. Egy láda kb. 14-16kg almát tartalmaz és jelenleg még 45 láda áll rendelkezésre.

– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn reggel hétkezdő áhítatra kerül sor itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi megemlékezésre és ezzel párhuzamosan gyermekistentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól a hétzáró alkalmunkat a közösségi házban tartjuk.

– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. október 9.)

– Október 3-án, délelőtt ½11h-kor csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy Németh Istvánné született Bakó Éva asszonytestvérünk, aki a Szőlősi út 23. szám alatti lakosunk volt és földi életének 85esztendős pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Temetésére az elmúlt héten, pénteken délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Korinthusiakhoz írt 1. levél 13. fejezetének válogatott verseiből hangzott: „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom. (…) A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.

– A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke erejével és igéje üzenete által adjon nap, mint nap vigaszt és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.

– Október 4-én délután 3h-kor ismét csendítettünk, mivel földi életének 68. esztendejében elhagyta ezt az általunk ismert világot Orbán Ferenc atyánkfia, aki a Belsőfokpart út 4. szám alatti lakos volt. Temetésére szintén az elmúlt pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala fölött Isten igéje a Krónikák 2. könyvéből a 20. fejezet 6. verséből hangzott: „…Uram, őseink Istene! Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán! A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben.” Mai alkalmunk után a második harangszó Orbán Ferenc testvérünk emlékére szól majd.

– Az Örökkévaló Isten, Szent Lelke erejével adjon nap, mint nap vigaszt és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.

– Alkalmunk után harangszóval emlékezünk idősebb és ifjabb Bana Zsigmond testvéreinkre, akik 27- illetve 16évvel ezelőtt költöztek az örökkévalóságba.

– Az istentisztelet után kérem a gyülekezeti kirándulásban érintetteket, hogy egy rövid megbeszélésre szíveskedjenek befáradni a közösségi házba.

– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 3h-tól tartjuk a Református Nyugdíjasok Napját a közösségi házban. Hétfőn reggel hétkezdő áhítatra kerül sor itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián.Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól a hétzáró alkalmunkat a közösségi házban tartjuk.

– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.