2016. március hónap bejegyzései

Hirdetések 2016. március 27.

– Március 21-én, hétfőn délelőtt 9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Beke Istvánné született Kántor Etelka, aki Kunhegyesen a Sarepta Református Idősek Otthonában lakott, életének 90. esztendejében megtért Teremtő Urához. Temetésére a ránk következő héten csütörtökön délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Mindenható Isten a Szentlélek ereje által legyen a hátramaradottak támasza a vigasztalódás napjaiban.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet a közösségi házban. Húsvét hétfőn délelőtt 10h-tól tartjuk ünnepzáró alkalmunkat szintén a közösségi házban. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Mai ünnepi alkalmunk végén nagy szeretettel kívánunk áldott ünnepeket kedves mindnyájuknak. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2016. március 20.

– Március 14-én, és 15-én ünnepi megemlékezéseket tartottunk, melyről nyugodt szívvel és alázattal állíthatom, hogy az elmúlt évek legnagyobb városi rendezvénye volt itt Tiszafüreden. Isten iránti hálával mondok innen is köszönetet mindazoknak, akik az előkészületekben és a lebonyolításban részt vettek. Gyülekezetünk tagjainak, Nőszövetségünknek, Egyházközségünk munkatársainak, a pedagógus testvéreknek és intézményünk technikai munkatársainak, valamint a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt köszönjük, hogy együtt lehettünk és az alkalomhoz méltóan emlékezhettünk városunk történelmi szerepére és a Márciusi Ifjakra.
– Március 16-án, délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Bíró János atyánkfiára, aki a Külsőfokpart út 50. szám alatti lakos volt és 2évvel ezelőtt tért meg az örök élet szép honába.
– Március 18-án, délelőtt 11h-kor szóltak a harangok Nesuta László testvérünkre emlékére, aki a Józsa úton lakott és 20évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Március 18-án, délután 2h-kor a harangok Balogh Györgyné emlékére szóltak, aki dunaharaszti lakos volt és 3évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Ma déli 12h-kor harangozunk Nagy Albert egykori presbiter testvérünk és hitvese Füredi Róza emlékére szólnak a harangok, kiknek földi sátorháza a Húszöles út 53. szám alatt állott.
– Az Úr kegyelmes vigasztalása adjon áldott emlékezést a hátramaradott emlékezők számára.
– Az elmúlt héten egyházközségünk eszköztára ismét gyarapodott. Isten iránti hálával mondunk köszönetet Fodor Istvánnénak, aki egy mázzsámolyt és hozzá tartozó edényeket ajánlott fel gyülekezetünk számára. Az Úr áldja meg a jókedvű adakozót és tartsa meg szívének indulatát.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten kedden és szerdán a bűnbánati istentiszteletet követően énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Szeretettel várjuk az érintetteket.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy alkalmunk után Virágvasárnapi jótékonysági vásárra kerül sor kint a templomudvaron, melynek bevételéből az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a gyermeknapi programokat kívánja finanszírozni Nőszövetségünk. Megköszönöm továbbá a Nőszövetség tagjainak és mindazoknak a testvéreknek az áldozatos munkáját és adományait, akik az idei vásárhoz hozzájárultak. Isten áldja meg a jókedvű adakozót és tartsa meg szívének indulatát.
– Az istentiszteletet követően a konfirmandus szülőknek tartunk tájékoztatót a közösségi házban, melyre nagy szeretettel várjuk az érintetteket.
– Végezetül hallgassunk meg heti- illetve ünnepi rendünket: Ma délután a hétzáró istentisztelet (a Törökszentmiklósi Presbiteri Konferencia okán) elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bűnbánati alkalmat szintén a közösségi házban. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bűnbánati istentiszteletre kerül sor Szerdán este 5h-kor megint csak bűnbánati alkalomra hívogat majd a harang szava. Nagycsütörtökön délután 5h-tól megterítjük az Úr Asztalát, Nagypénteken délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk, majd délután 5h-tól Passiót a közösségi házban. Nagyszombaton délután 5h-tól ismét bűnbánati istentiszteletre hívogatnak a harangok. Húsvét vasárnap délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban, melyen ismét megterítjük az Úrnak Szent Asztalát, majd délután 5h-tól ismét ünnepi alkalomra hívogatjuk a testvéreket, melyet a közösségi házban tartunk. Húsvét hétfőn ünnepzáró alkalmunkat délelőtt 10h-tól tartjuk, szintén a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket szeretteiknek körében.
– Az Úr legyen nemzetünk, anyaszentegyházunk és gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések (2016. március 6.)

– Február 24-én délelőtt 11h-kor csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy 91esztendős földi pálya után hazahívta a Teremtő Kovács Bálintné született Szőke Piroska testvérünket, aki a Poroszlói út 25. szám alatti lakosunk volt. Temetésére az elmúlt héten kedden, délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Példabeszédek könyvéből, a 11. fejezet 25. verséből hangzott: “Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” Temetése napjáig minden napon délután 4h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. A minden kegyelem Istene adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Február 24-én, délután fél3h után 5perccel ismét csendítettünk, ezzel hirdetve, hogy id. Takács János atyánkfia, aki a Vadász út 9. szám alatt lakott, földi életének 98esztendős pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Temetésére az elmúlt héten szerdán, délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a 23. zsoltárból hangzott: “Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.” Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. A mindenható Isten kegyelmes vigasztalásával siessen a gyászoló család megsegítésére.
– Március 3-án délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Mócsán Gábor atyánkfiára, aki a Nyúlasszőlő út 22. szám alatti lakosunk volt, és 4évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot.
– Március 4-én, pénteken délelőtt 11h-kor Szövetes János testvérünk emlékére szóltak harangjaink, aki a Téglás út 35. szám alatt lakott és 26évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
– Szintén 4-én, délután háromnegyed2h-kor csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy Oláh Sándor testvérünk, aki a Tariczky sétány 5. szám alatti lakos volt, 77esztendős földi pályáját megfutva elhagyta ezt az általunk ismert világot. Temetésére a ránk következő héten szerdán délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Ma este 6h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A minden kegyelem Ura legyen a gyászoló család eredményes vigasztalója.
– Alkalmunk után harangszóval emlékezünk Tóth Kálmán atyánkfiára, aki a Csaba út 5. szám alatti lakosunk volt és 25évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára és törölje le a gyászolók könnyeit. Ámen.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a következő összpróbára hétfőn fél6h-kor kerül sor itt a közösségi házban. Tisztelettel és szeretettel hívjuk erre az alkalomra a kórus minden tagját.
– A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön, a hétközi istentisztelet után presbiteri gyűlést tatunk itt, a közösségi házban. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
– Március 14-én és 15-én ismét MÁSKOR – MÁS KOR! Nagyszabású rendezvénysorozattal készülünk az ünnepi megemlékezésre, melyre szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat. Hirdessük az ünnepi alkalmakat szeretteink körében is, hogy minél többen legyünk a megemlékezéseken. Március 14-én este fél6h-tól gyülekezünk iskolánk udvarán, majd 6h-kor a Kiss Pál térről fáklyákkal vonulunk át a Lipcsey Kúriához. Március 15-én délelőtt 9h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban, melyen az igeszolgálatot ellátja Főtiszteletű Derencsényi István Egyházkerületi Főjegyző. Ezt követően Nemzeti- és Kossuth zászlókkal, valamint a 48-as hősök transzparenseivel átvonulunk a Lipcsey Kúriához, meghallgatjuk az ünnepi beszédeket, megtekintjük iskolánk tanulóinak műsorát, majd visszatérünk az intézmény udvarára,ahol addigra – egy nagyszabású főzőverseny keretei között – már el is készült a finom ebéd. Ezt követően a rendezvény a tornacsarnokban folytatódik. Fellépnek iskolánk tanulói, énekkarunk, a Szőke Tisza Népzenei Együttes, majd délután 3h-tól a Mandala Dalszínház előadásában megtekintjük a Költő visszatér című darabot. Szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat!
– Mielőtt meghallgatnánk a ránk következő hét szolgálati rendjét, megragadom az alkalmat, hogy a Nemzetközi Nőnapra készülődve innen is szeretettel köszöntsem a nőtestvéreket és Isten áldását kívánom további életükre és szolgálataikra. Köszönjük, hogy vannak nekünk és ha sokszor háttérbe is szorulva, de mégis erős támaszai a családnak, az Anyaszentegyháznak és a Nemzetnek. Isten áldja mindnyájukat!
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk, azt követően pedig imaórát. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítőre kerül sor a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre hívogat a harang szava, majd délután 5h-tól megtartunk hétzáró alkalmunkat is itt a közösségi házban.
– Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.