2016. február hónap bejegyzései

A Gályarabok emlékezete (Kálvin Közösségi Ház, 2016. február 28.)

Február 28-án, a délelőtti istentiszteletet követően a Hámori András Szakközép- és Szakképző Iskola református tanulói tartottak rövid megemlékezést a hitük miatt elhurcolt Gályarabok tiszteletére és gyülekezetünk örömére.
Ezúton is megköszönjük a fiatalok műsorát és Isten áldását kérjük életükre és tanulmányaikra.
SDG

Hirdetések (2016. február 28.)

– Február 19-én, délután fél2h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 92esztendős futását befejezte Kocsis János egykori presbiter testvérünk, aki a Balogh út 14. szám alatti lakosunk volt. Temetésére február 25-én, csütörtökön délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztaló üzenete 4. fejezet 18. verséből hangzott: “Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” Mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak harangjaink. A Szentlélek ereje adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Február 24-én délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Kocsis Jánosné született Nagy Erzsébet emlékére, aki a Balogh út 14. szám alatt lakott és 22évvel ezelőtt tért meg az Örökkévaló hajlékába.
– Szintén 24-én délelőtt 11h-kor csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy 91esztendős földi pálya után hazahívta a Teremtő Kovács Bálintné született Szőke Piroska testvérünket, aki a Poroszlói út 25. szám alatti lakosunk volt. Temetésére a ránk következő héten kedden, délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délután 4h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Február 24-én, délután fél3h után 5perccel ismét csendítettünk, ezzel hirdetve, hogy id. Takács János atyánkfia, aki a Vadász út 9. szám alatt lakott, földi életének 98esztendős pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Temetésére a ránk következő héten szerdán, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A mindenható Isten kegyelmes vigasztalásával siessen a gyászoló család megsegítésére.
– A nőtestvéreknek hirdetem, hogy a ránk következő héten már nekikezdünk a virágvasárnapi készülődésnek. Pénteken délután 4h-ra iskolánk étkezőjébe várjuk azokat a testvéreket, akik ebben az évben is szeretnék kivenni részüket a száraztészta készítésből.
– Az énekkarnak hirdetem, hogy az elkövetkezendő héten szerdán délután 5h-tól tart próbát a szoprán szólam, majd délután fél6h-tól összpróbára kerül sor. Csütörtökön a hétközi istentisztelet után ismét összpróba lesz. Nagy szeretettel várjuk az érintetteket ezekre az alkalmakra is.
– Tisztelettel kérem továbbá, hogy mindazon kórustagok, akik még nem ejtették meg a ruhapróbát a varrodában, szíveskedjenek azt hétfőn pótolni.
– Végezetül hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítőre kerül sor a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre hívogat a harang szava, majd délután 5h-tól megtartunk hétzáró alkalmunkat is itt a közösségi házban.
– Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Nőszövetségi évértékelő gyűlés és meglepetés vacsora (Kálvin Közösségi Ház, 2016. február 26.)

Nőszövetségünk február 26-án, a Kálvin Közösségi Házban tartotta évértékelő gyűlését, melyen a 2015. esztendő elvégzett szolgálatairól és a szolgálatok anyagi vonzatáról tartott beszámolót a Nőszövetség Elnöke (Nt. Szabóné Varkoly Zsuzsanna lelkipásztor) és Pénztárosa (Fodor Istvánné).
A gyűlésre a férfitestvérek meglepetéssel készültek és egy finom sertéspörkölttel látták vendégül a Nőszövetség tagjait.
SDG

Hirdetések (2016. február 21.)

– Február 15-én, hétfőn délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Pantó Ignácné született Tóth Erzsébet presbiter testvérünk emlékére, aki a Bán Zsigmond út 104. szám alatti lakosunk volt, és 12évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot.
– Február 19-én, délután fél2h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 92esztendős futását befejezte Kocsis János atyánkfia, aki a Balogh út 14. szám alatti lakosunk volt. Temetéséről még intézkednek. A Szentlélek ereje adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Február 20-án, szombaton (áramkimaradás okán) déli 12h helyett délután fél2h-kor szóltak a harangok Borsós Pál egykori presbiter testvérünk emlékére, aki a Húszöles út 96. szám alatt lakott és 12évvel ezelőtt költözött az örökkévalóságba.
– Mai alkalmunk után ismét szólnak harangjaink Kovács Péter atyánkfiára emlékezve, aki a Zúg út 5. szám alatt lakott és 10évvel ezelőtt hívta haza Isten a mennyei hajlékba.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián. Szerdán este fél6h-tól énekkari összpróbát tartunk itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban intézményünk tanulói számára, majd 5h-tól a kommunista diktatúrák áldozataira emlékezünk. A megemlékezés után átvonulunk a Kiss Pál térre és megkoszorúzzuk, illetve mécseseket helyezünk el a kitelepítettek emlékművén. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítőre kerül sor most a parókián, a Szent Imre Általános Iskola tanulói számára. Szintén pénteken délután 3h-tól nőszövetségi évértékelő együttlétet tartunk a közösségi házban, melyre szeretettel várjuk nőszövetségünk minden tagját. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

1%

Kérjük, hogy adója 1-1 százalékával támogassa a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítványt és a Magyarországi Református Egyházat.
Köszönjük szépen!

12645228_1667958053476146_5101684336071450443_n

Hirdetések (2016. február 14.)

– Február 1-én, hétfőn délelőtt háromnegyed12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi pályájának 89esztendős futását befejezte id. Réz Ferenc atyánkfia, aki a Bán Zsigmond út 22. szám alatti lakosunk volt. Temetésére február 8-án, hétfőn fél11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk vigasztalása Ézsaiás próféta könyvéből, a 26. fejezet 7. verséből, valamint Ezékiel prófétától, a 18. fejezet 9. verséből hangzott: „Az igaz ember ösvénye egyenes, te egyengeted az igaz ember útját. (…) ő élni fog! – így szól az én Uram, az Úr.” A Mindenható Isten legyen a gyászoló család vigasztalója.
– Február 2-án, kedden délelőtt 10h-kor ismét csendítettünk. Ezzel jelezve, hogy id. Csuvarszky Imre testvérünk, aki a Bán Zsigmond út 61. szám alatti lakosunk volt, életének 82. esztendejében megtért az örök élet szép honába. Templomunkból búcsúztattuk február 11-én, csütörtökön 11h-kor. Ravatala fölött a vigasztalási igéi a Zsoltárok könyvéből, a 86. Zsoltár 11. verséből szóltak: “Mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban és teljes szívvel féljem nevedet!” A Szentlélek ereje legyen a gyászoló család támasza a gyász napjaiban.
– Február 12-én, pénteken déli 12h-kor szóltak a harangok Labancz Jánosné született Balázs Margit testvérünk emlékére, aki a Határ út 15. szám alatt lakott és 25évvel ezelőtt hagyta hátra ezt a látható világot.
– Február 13-án, szombaton délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Csala Sándor és Bana Ida testvéreinkre, akik a Bán Zsigmond út 75. szám alatti lakosaink voltak.
– Ma délután 1h-kor ismét szólnak a harangok Kota József testvérünk emlékére, aki a Domaházi út 28. szám alatt lakott és 1évvel ezelőtt tért meg az Örök Hajlékba.
– A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékeket a hátramaradottak számára és törölje le a gyászolók könnyeit a Szentlélek ereje által. Ámen.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy a tiszafüredi 2. lelkészi állás betöltésével kapcsolatban újabb mérföldkőhöz érkeztünk el. A Nagykunsági Református Egyházmegye Esperese a Választói Közgyűlés napját február 21-re tűzte ki és erre a közgyűlésre a törvényben meghatározott feladatok ellátására kiküldi nagytiszteletű Szabó József egyházmegyei főjegyzőt és Rácz Péter egyházmegyei tanácsost.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a következő kóruspróbára a ránk következő szerdán este fél6h-kor kerül sor a közösségi házban.
– A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön, a hétközi istentiszteletet követően tartjuk következő gyűlésünket, melyre a meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
– Végezetül hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítőre kerül sor a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket és ezt követően tartjuk a lelkészválasztást. A választás okán a délelőtti gyermek istentisztelet és a délutáni hétzáró istentisztelet elmarad.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.