2016. január hónap bejegyzései

Hirdetések (2015. január 17.)

– Január 6-án, szerdán délután 4h-kor csendítettünk, ezzel jelezve, hogy Barna Béláné született Vígh Éva asszonytestvérünk, életének 83. esztendejében hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot, melyben földi hajléka a Sárkány út 22. szám alatt állt. Temetésére január 11-én, hétfőn délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalásának igéi Jób könyvéből, az 5. fejezet 17-18. verseiből szóltak: „Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.” Mai alkalmunk után a 3. harangszó az ő emlékére szól. Istenünk Szent Lelke legyen a hátramaradottak eredményes vigasztalója a gyászban.
– Január 12-én, kedden délelőtt fél11h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy földi életének 76esztendős futását befejezte Szabó Mártonné asszonytestvérünk, aki a Belsőfokpart út 12. szám alatti lakosunk volt. Temetésére a ránk következő héten kedden, délelőtt fél12h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Mindenható Örök Isten szárnyainak árnyéban rejtse el a gyászoló szíveket, míg elvonul fejük felől a veszedelem.
– Január 13-án délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk id. Gyöngy Lajosné született Jászai Piroska testvérünkre, aki Tiszaörvényen a Hunyadi út 11. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt lépett be az örökkévalóság kapuján.
– Alkalmunk után harangszóval emlékezünk Irházi Erika testvérünkre, aki a Téglás út 55. szám alatti lakos volt és 2évvel ezelőtt költözött el Istenünk Örök Hajlékába.
– Ezt követően Nt. Bartha Ferencné Nt. Szakály Éva lelkipásztor testvérünkre emlékezünk harangjaink szavával, aki 25évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó üzenetét.
– És a harmadik harangszó Barna Béláné született Vígh Éva asszonytestvérünk emlékére szól majd.
– Amint azt láthatják a testvérek, elkészült egyházközségünk választói névjegyzéke a 2016. esztendőre, és Anyaszentegyházunk törvényeinek értelmében kihelyezésre is került. A névjegyzékkel kapcsolatos esetleges észrevételeket még a ránk következő héten a Lelkipásztori Hivatalban várjuk szeretettel.
– Az énekkart tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő kedden este 5h-tól tart szólampróbát a tenor, majd szerdán szintén 5h-tól a szoprán és az alt szólam.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítőre kerül sor a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2016. január 3.

– December 29-én, kedden délelőtt 9h-kor, majd déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Takács János atyánkfiára, aki az Akácfa út 4. szám alatti lakosunk volt és 1évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba. A Minden Kegyelem Istene legyen a hátramaradottak eredményes vigasztalója.
– Szintén december 29-én, délelőtt 11h-kor a tiszafüredi köztemetőben vettünk búcsút Dohos Lajos testvérünktől, aki a Dózsa György út 19. szám alatt lakott és földi pályájának 49. esztendejében hívta haza a Mindenható. Ravatala mellett a vigasztalás igéi Ézsaiás próféta könyvéből, az 51. fejezet 6. verséből szóltak: „Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek, mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.” Mai alkalmunk után ismét Dohos Lajos testvérünk emlékére szólnak majd harangjaink. Istenünk Szent Lelke legyen a hátramaradottak vigasza a gyász napjaiban, és a fájdalmak helyt a mi szívünkbe Ő maga töltse be áldott emlékekkel.
– Hirdetem a testvéreknek a 2015. esztendő egyház-statisztikai adatait: A keresztség sákramentumát 27 alkalommal szolgáltattuk ki: 13fi- és 14nőtstvérünk részesült a sákramentumban, közülük 5-en már felnőtt korban. Összesen 27-es konfirmáltak: 10fi- és 17nőtestvér. 7 házasságkötést áldottunk meg, ebből 5pár tiszta és 2vegyes felekezetű volt. A boldog feltámadás reménységével a szívünkben gyülekezetünk 34 tagjától vettünk búcsút. 14fi- és 20 nőtestvért temettünk el. A 2015. évben gyülekezetünk tagjai 835 alkalommal járultak a Kegyelem Asztalához.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián. Szerdán este 5h-tól énekkari próbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora a 2016. esztendőben is. Ámen.