2015. október hónap bejegyzései

Hirdetések 2015. október 25.

– Október 19-én, hétfőn délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Szabó Ferenc atyánkfiára, aki a Belsőfokpart út 40. szám alatti lakosunk volt és 86esztendős földi pályáját megfutva költözött el az örökkévalóságba. Temetésére 20-án, kedden délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk vigasztalása a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 7. verséből hangzott: „Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.
– A minden kegyelem Istene Szent Lelek és igéje által adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Október 20-án déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Mihály testvérünkre, aki a Húszöles út 128. szám alatti lakosunk volt, és 7évvel ezelőtt lett hitünk szerint a mennyei dicsőség részese.
– Október 20-án délután 1h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy életének 36. esztendejében elhagyta ezt a látható világot ifj. Lengyel József testvérünk, akinek földi sátorháza a Csokonai út 11. szám alatt állott. Temetésére a ránk következő héten csütörtökön délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon fél11h után 5perccel az ő emlékére szólnak a harangok, továbbá a mai napon délután 4h-kor szintén rá emlékezve harangozunk.
– Az Örökkévaló adjon hitet és a feltámadásba vetett reménységet a hátramaradott család minden tagja számára, hogy el tudják hordozni a gyász terheit.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy október 20-án megérkeztek, és 21-én már el is ültettük azt a 30 db facsemetét amit pályázaton nyert egyházközségünk a Növényi Diverzitás Központtól. Ezzel a 30 őshonos magyar gyümölcsfával együtt már összesen 74 olyan fa van a templomparkban, mely fogyasztható gyümölcsöt érlel.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy szerdán és csütörtökön a bűnbánati alkalmak után tartunk összpróbát a közösségi házban. Ezekre az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk az énekkar minden tagját.
– Hallgassuk meg heti rendünket: A ránk következő héten hétfőtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati istentiszteletet a közösségi házban. Október 31-én, szombaton este 5h-tól ünnepi istentiszteletre hívogat a harang szava, melyet szintén a közösségi házban tartunk. November 1-én, délelőtt 10h-tól úrvacsora osztásra kerül sor a templomban, majd este 5h-tól a temetőben tartunk megemlékezést.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Őshonos Magyar Gyümölcsfák bemutató kertje, génbank és tanösvény program

Egyházközségünk parókiakertje hosszú éveken át kihasználatlan és gondozatlan volt. Az egykori kerítést már réges-régen ellopták, viszont a hatalmasra megnőtt gaz legalább eltakarta azt a rengeteg szemetet és törmeléket, ami az évek során felgyülemlett.
Eredeti tervünk az volt, hogy kialakítunk egy olyan bemutató kertet, mely őshonos magyar gyümölcsfákból áll. Ezt a gyümölcsöst szabadon látogathatják a turisták, valamint későbbi gyülekezeti rendezvényeink számára is kiváló teret biztosít. 2012. decemberében be is adtunk egy pályázatot terveink megvalósításának az érdekében, de sajnos ezt a pályázatot számunkra kedvezőtlenül bírálták el.
A 2013. év tavaszán mégis elkezdődtek a munkálatok. Gyülekezetünk tagjai, és városunk jólelkű vállalkozói összefogtak annak érdekében, hogy a lomos templomkertből, egy igazi (használható és hasznos) közösségi teret alakítsanak ki.
Először is el kellett szállítani a rengeteg szemetet és törmeléket, majd ki kellett alakítani a kert megközelítését szolgáló rézsűket. Készült egy szalonnasütő, megoldottuk a vízelvezetés és az öntözés hiányosságait is. A talajt szürke marha trágyával javítottuk fel és a régi “hol volt, hol nem volt” kerítést is pótoltuk.
A 2014. esztendőben a régi öreg diófáknak társasága érkezett. Gyülekezetünk egy tagja dió, mogyoró, som és fehér szilva csemetéket adományozott a közösségnek és a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István alapítványtól is kaptunk facsemetéket: Barackot, körtét, meggyet, cseresznyét, valamint egres- és ribizlibokrokat.
A 2015. év nyarán – Iskolánk közreműködésével – elkészült a templompark (most már nyugodtan nevezhetjük így) halastava is. Szökőkúttal, csobogóval, vízköpőkkel, és az elengedhetetlen lakókkal: Békákkal, csiborokkal, aranyhalakkal és koi pontyokkal (A békák és a csiborok önszántukból telepedtek le. A halak “áron vétettek”). Október 20-án (egy már nyertes pályázat után) a NöDiK (Növényi Diverzitás Központ) jóvoltából megérkeztek Tiszafüredre az őshonos magyar gyümölcsfák. Összesen harminc facsemetét kaptunk: Almát, körtét, szilvát, barackot, meggyet, cseresznyét, egytől-egyig régi magyar fajták. Ma (október 21.) egyházközségünk munkatársai el is ültették a facsemetéket.
Most itt tartunk! Eredeti terveinket kibővítve szeretnénk ha a templompark génbankul szolgálna a magyar gyümölcsfajták gondozása által. Továbbra is szeretnénk, ha a városba látogató turisták és gyülekezetünk tagjai örömüket lelnék a látogatható parkban, és nem utolsó sorban ez a kert Iskolánk tanulói számára is komoly lehetőségekkel kecsegtet az eredeti magyar gyümölcsfajták megismerése terén.
A csemeték még kicsik, de Istenünk kegyelméből fejlődésnek indulnak, s talán sokan megpihenhetnek majd lombjaik árnyékában, élvezve a zamatos gyümölcsök ízét és illatát, áldva a Mindenható kegyelmét.
SDG

Hirdetések 2015. október 18.

– Október 13-án, kedden délután 3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Szabó Ferenc testvérünk, aki a Belsőfokpart út 40. szám alatti lakosunk volt, 86esztendős pályáját megfutva tért meg az Örökkévalóságba. Temetésére a ránk következő héten, kedden délelőtt 11h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délután 3h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A Minden Kegyelem Istene rejtse el szárnyainak árnyékában a gyászoló szíveket, míg elvonul fejük felől a veszedelem.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy akik szeretnének Bibliaolvasó kalauzt, Kálvin Kalendáriumot illetve Református falinaptárt rendelni a 2016. esztendőre, azok igényeiket már leadhatják a Lelkipásztori Hivatalban.
– Már most hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben november 8-án délután 3h-tol fogjuk megtartani a Református Nyugdíjasok Napját.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 3h-tól a Platán Időskorúak Otthonában tartunk istentiszteletet, majd 5h-kor megtartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot itt a templomban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden este 5h-kor imaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari próbára kerül sor a közösségi házban az alt és a szoprán szólamok számára. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk iskolánk tanulói számára a közösségi házban. ezt követően délután 4h-tól a tenor szólam számára lesz énekkari próba, majd 5h-tól hétközi istentiszteletre hívogat a harang szava. Pénteken 5h-tól tartunk ünnepi megemlékezést a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk itt a templomban és gyermek istentiszteletet a közösségi házban. Délután 5h-kor pedig megtartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

A Nagykunsági Református Egyházmegye 2015. évi Nőszövetségi Konferenciája (2015. október 4.)

Ebben az esztendőben gyülekezetünk adott otthont a Nagykunsági Református Egyházmegye Nőszövetségi Konferenciája számára. Vasárnap reggel a megjelent nőszövetségi képviselőket a Kálvin Közösségi Házban – egy rövid regisztráció után házi sütemény és kávé várta, majd délelőtt 10h-kor az ünnepi istentisztelet Nagytiszteletű Beszterczey András esperes és Nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor elnök-lelkipásztor köszöntő szavaival vette kezdetét. Az igeszolgálatot Nagytiszteletű Szabóné Varkoly Zsuzsanna lelkipásztor látta el az istentiszteleten, továbbá énekkarunk és iskolánk tanulói is szolgáltak az ünneplő gyülekezet és a Mindenható Isten színe előtt.
Az istentisztelet után – rövid kávészünet megejtésével – az egyházmegye nőszövetségei számoltak be a gyülekezeteikben elvégzett szolgálataikról.
Mindezek után átvonultunk iskolánk tornacsarnokába, ahol az együttlét kései ebéddel folytatódott. A desszert felszolgálása előtt iskolánk tanulóinak hangszeres játékát hallgathatták, és “A zarándok útja” című előadását tekinthették meg a konferencia résztvevői, valamint felléptek óvodásaink és dicséreténekléssel szolgátak pedagógusaink. Az együttlét Nagytiszteletű Kiss Ella intézeti lelkipásztor igeszolgálatával zárult.

Isten iránti hálával mondunk köszönetet a Tiszafüredi Református Nőszövetség tagjainak, valamint iskolánk és óvodánk pedagógusainak, munkatársainak és mindazoknak a kedves szülőknek és gyülekezeti tagoknak, akik a szervezésben és a lebonyolításban adományaikkal és szolgálatukkal részt vettek.
SDG