2015. szeptember hónap bejegyzései

Hirdetések (2015. szeptember 27.)

– Az elmúlt héten hétfőn délután 4h-kor a tiszafüredi köztemetőben vettünk búcsút Kovács Pálné született Csontos Margit presbitertestvérünktől, akinek földi sátorháza a Húszöles út 45. szám alatt állott, és életének 80. esztendejében hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. Ravatala mellett az Örökkévaló vigasztalása Nehémiás próféta könyvéből, az 5. fejezet 19. verséből szólt: ”Emlékezzél meg rólam, én Istenem, javamra, mindarról, amit én e néppel cselekedtem!” Istenünk szent Lelke legyen a hátramaradottak eredményes vigasztalója.
– Mai alkalmunk után és este 7h-kor is harangszóval emlékezünk Nagytiszteletű Ötvös György aranydiplomás nyugalmazott lelkipásztor testvérünkre, aki városunkban az Iskola út 31. szám alatt lakott, és 2évvel ezelőtt járult Teremtő Ura mennyei színe elé.
– Ma délután 6h-kor is szólnak a harangok Csesznok Sándor testvérünk emlékére, aki a Rózsa út 22/a. szám alatti lakosunk volt és 2évvel ezelőtt tért meg az Örök Élet Szép Honába.
– A minden kegyelem Istene Szent Lelek és igéje által adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy csütörtökön, a hétközi istentisztelet után egy rövid megbeszélést tartunk a közösségi házban, melyre szeretettel várjuk kedves mindnyájukat.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy kedden és szerdán délután 5h-tól összpróbára kerül sor a templomban. szeretettel hívjuk ezekre az alkalmakra az énekkar minden tagját.                              – Azok számára hirdetem, akik a Nőszövetségi Konferenciára süteményt ajánlottak fel, hogy ezeket október 4-én, vasárnap reggel az iskola étkezőjébe szíveskedjenek bevinni. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet előre is az elkészített finomságokért.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot itt a templomban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden este 5h-kor imaórát tartunk a parókián és énekkari összpróbát a templomban. Majd szerdán délután 5h-tól ismét énekkari próbára kerül sor, szintén a templomban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-tól ünnepi istentisztelettel veszi kezdetét templomunkban a Nagykunsági Református Egyházmegye 2015. évi Nőszövetségi Konferenciája. Ebből kifolyólag a délelőtti gyermek istentisztelet, és a délutáni hétzáró istentisztelet elmarad.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Gyászjelentés

Fájdalmas szívvel, de Isten kegyelmében vigasztalódva adjuk hírül, hogy 80 esztendős földi pályáját megfutva elköltözött a minden élők útján

Kovács Pálné született Csontos Margit

presbitertestvérünk.

Temetésére 2015. szeptember 21-én, délután 4h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.

IMG_2884

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. (Zsolt23.)

Hirdetések 2015. szeptember 6.

– Augusztus 31-én, hétfőn este 7h-kor szóltak a harangok Gaál Ferencné, Mária néni egykori református tanító-hitoktató emlékére, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7/a alatti lakos volt és 3 évvel ezelőtt hagyta hátra szeretteit.
– Szeptember 1-én, kedden háromnegyed12h-kor harangszóval emlékeztünk Szövetes Lajos testvérünkre, aki az Igari út 26. szám alatt lakott és 12évvel ezelőtt tért meg az örökkévalóságba.
– Szeptember 2-án, szerdán délelőtt 11h-kor a tiszafüredi köztemetőben búcsúztunk Nagy György testvérünktől, aki a Vadász út 29. szám alatti lakosunk volt és 58esztendős földi pályáját lezárva hívta haza Teremtő Ura. Ravatala mellett Isten igéje Mózes 1. könyvéből a 15. fejezet 15. verséből hangzott: „Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel…” Az Örökkévaló Nagy Király adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Szeptember 3-án, csütörtökön reggel 8h-kor harangszóval emlékeztünk Balogh István atyánkfiára, aki a Rókásszőlő úton lakott és 4éve tért meg az Örökkévaló hajlékába.
– Szeptember 4-én, pénteken délelőtt 9h-kor ismét szóltak a harangok Gacsal József testvérünk emlékére, aki 5évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot, melyben földi sátorháza a Bán Zsigmond út 100. szám alatt állott.
– Szeptember 5-én, szombaton délután fél5h-kor templomunkban kérték Isten áldását házassági szövetségükre Vas József és Szalai Nóra testvéreink. A Minden Kegyelem Örök Ura kísérje Lelke által lépteiket a közös úton egészen az örökkévalóság kapujáig.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot itt a templomban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden este 5h-kor imaórát tartunk a parókián. szerdán délután 5h-tól énekkari próbára kerül sor a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.