2015. június hónap bejegyzései

Hirdetések 2015. június 21.

– Június 15-én, hétfőn délelőtt 10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy földi pályájának 86esztendős vándorlását befejezte Bakó Sándor atyánkfia, aki a Húszöles út 64. szám alatt lakott. Kedden és szerdán délelőtt 10h-kor az ő emlékére szóltak harangjaink. Temetésére június 18-án, csütörtökön délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 36. zsoltár 8. versétől a 11. versig terjedő szakaszban. „Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből. Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.” Istenünk szent Lelke legyen a hátramaradottak támasza a gyász napjaiban. Ámen.
– Június 16-án déli 12h-kor szóltak a Harangok Holló Lajos testvérünk emlékére, aki a Kertész úton lakott és 9évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Június 17-én déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Balla Zsigmond testvérünkre, aki 11évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk haza hívó szavát, és földi sátorháza a Debreceni út 78. szám alatt állott.
– Az Örökkévaló Isten adjon áldott emlékeket a hátramaradottak szívében. Ámen.
– Június 20-án délután 4h-kor a Mindenható Isten színe előtt templomunkban tett hitvesi fogadalmat Ács József – Ács István és Kordás Erzsébet fiúgyermeke – és hitvese Vida Renáta, aki Vida László István és Rutkai Mária Gabriella leánygyermeke. Istenünk áldását kívánjuk házassági szövetségükre, és visszavárjuk őket gyülekezetünk közösségébe.
– Hirdetem az érintetteknek, hogy a ránk következő szombaton kerül sor Budapesten a Művészetek Palotájában a XIV. Református Énekek koncertre. Szombaton délután 1h-kor fog a kisbusz indulni erre az alkalomra a templom udvaráról. Szeretettel kérek mindenkit, hogy pontosan érkezzen.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este 5h-kor bibliaórát tartunk a parókián, kedden este 5h-kor pedig imaórát. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbát tart a szoprán és az alt szólam a Közösségi Házban, majd csütörtökön a hétközi istentisztelet után, 6h-tól a tenor szólam. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermekistentiszteletre, majd délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. június 7.

– Május 26-án délután 1/4 4h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi pályájának 77esztendős futását befejezte Jóvér Károlyné született Nagy Margit asszonytestvérünk, aki a Nyúl út 18. szám alatt lakott. Temetésére június 5-én, pénteken délután fél3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje a Jelenések könyvéből hangzott, a 21. fejezet 19-27. verseiből: „A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette: az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd; az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.” A Minden Kegyelem Ura adjon vigasztalódást a hátramaradottak számára.
– Június 2-án, kedden fél10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 69. esztendejében megtért Teremtő Urához Labancz István atyánkfia, aki a Bernáth út 13. szám alatti lakosunk volt. Temetésére 4-én délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje a 32. Zsoltár 7. verséből szólt: „Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével.” Az Úr legyen a gyászolók segedelme a gyász napjaiban.
– Június 5-én negyed1h-kor harangszóval emlékeztünk Hegedűs József testvérünkre, aki a Könyök út 1. szám alatt lakot és 1évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot.
– Június 6-án, szombaton délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Tóth Kálmánné született Antal Róza emlékére, aki a Csaba úton lakott és 25évvel ezelőtt tért meg az Örökkévaló hajlékában.
– Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok Molnár Zsigmond testvérünk emlékére, aki a Domaházi út 1. szám alatt lakott és 24éve tért meg az Örökkévalóságba, valamit Molnár János emlékére aki a Csillag úton lakott és 19évvel ezelőtt költözött haza.
– Szólnak a harangok Tóth József testvérünk emlékére, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 8. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk haza hívó szavát.
– Továbbá harangszóval emlékezünk Kovács Zoltánné született Hajdú Ilona asszonytestvérünkre, aki a Kiss Pál út 4. szám alatti lakosunk volt, és 2évvel ezelőtt költözött az Örök Hazába.
– Istenünk kegyelme legyen a hátramaradottak támasza az emlékezés napjaiban. Ámen.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy jó idő esetén kedden este 6h-tól szalonnasütésre kerül sor a templomparkban. Nagy szeretettel hívogatjuk az énekkar minden tagját erre az alkalomra.
– Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak a férfi testvéreknek, akik tegnap segédkeztek a gyülekezeti játszótér gumitéglázásának befejezése során. Köszönjük szépen, és Isten gazdag áldását kívánjuk további életükre és munkájukra.
– Köszönetet mondunk továbbá Kovács László testvérünknek, aki a templompark földmunkálataiban vette ki jelentős részét Isten dicsőségéra az elmúlt szombaton. Az Úr áldja meg a jókedvű adakozót és tartsa meg szívének indulatát.
– Első alkalommal kerül hirdetésre a mai napon, hogy június 20-án délután fél5h-kor a Mindenható Isten rendelése szerint templomunkban lép házassági szövetségre Ács József – Ács István és Kordás Erzsébet fiúgyermeke – jegyesével Vida Renátával, aki Vida László István és Rutkai Mária Gabriella leánygyermeke. Legyünk tanúi ennek a szövetségkötésnek, és örvendezzünk együtt az ifjú párral ezen a napon.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a templomban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden este 5h-kor imaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari próbát tart az alt és a szoprán szólam a Közösségi Házban, csütörtökön 4h-tól pedig a tenor szólam. Csütörtökön délután 5h-kor a Közösségi Házban tartjuk hétközi alkalmunkat. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, majd délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. május 31.

– Május 25-én, hétfőn délután 1h-kor szóltak a harangok Nagy Károly atyánkfia emlékére, aki a Téglás út 24. szám alatt lakott és 26évvel ezelőtt tért meg a minden élők útján.
– Május 26-án délután 1/4 4h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi pályájának 77esztendős futását befejezte Jóvér Károlyné született Nagy Margit asszonytestvérünk, aki a Nyúl út 18. szám alatt lakott. Temetésére a ránk következő héten pénteken délután 1/2 3h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Ma délután 1/4 4h-kor ismét az ő emlékére szólnak majd a harangok. A Minden Kegyelem Ura adjon vigasztalódást a hátramaradottak számára.
– Május 27-én déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Molnár Rozália, Cellár Erzsébet és Fagyal Ildikó testvéreinkre.
– Május 29-én délelőtt 11h-kor szóltak a Gulyás Istvánra emlékezve aki 20évvel ezelőtt hagyta maga mögött a látható világot és Soltész Etelka emlékére aki 10évvel ezelőtt költözött az örökkévalóságba. Földi sátorházuk a Húszöles út 56. szám alatt állt.
– Mai alkalmunk után emlékharang szól Garabecz Sándorné született Potornai Julianna elköltözésének 1. évfordulójára, aki az Óbuda út 31. szám alatt lakott.
– Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak akik a tegnap zajlott Szeretethídon és a Református Gyermeknapon a felmerülő feladatokból és munkákból kivették részüket. Köszönjük szépen, és Isten gazdag áldását kívánjuk további életükre és munkájukra.
– – Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a templomban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden este 5h-kor imaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor a Közösségi Házban a Nemzeti Összetartozás Napján, a trianoni békediktátumra emlékezünk. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, majd délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.