2015. január hónap bejegyzései

Hirdetések 2015. január 11.

– Még december 29-én, reggel negyed9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Takács János atyánkfia, aki az Akácfa út 4. szám alatti lakosunk volt, 66esztendős földi vándorlását befejezve, megtért Alkotójához. Temetésére január 5-én, délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Máté evangéliumából hangzott, az 5. fejezett 5. verséből. „Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.”
– Az Örökkévaló Isten szárnyainak árnyékában rejtse el a gyászoló családot, míg elvonul fejük felől a veszedelem. Ámen.
– Szintén december 29-én, délután fél1h-kor ismét csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy Agócs Zsolt, egykori Tisza út 14. szám alatti lakos, életének 27. esztendejében elhagyta ezt az árnyékvilágot. Temetésére január 6-án, kedden délután 2h-kor került majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatalánál Jeremiás próféta könyvéből, a 31. fejezet 15-16. verseiből hangzott az Úr vigasztalása. „Ezt mondja az Úr: Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás! Rákhel siratta az ő fiait, nem akart megvigasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek. Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szádat a sírástól és szemedet a könnyhullatástól, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma…”
– A Mindenható Szent Úristen, az Ő áldott Lelke és igéje által adjon vigasztalódást és kegyelet teljes emlékezést a hátramaradottak számára. Ámen.
– Január 8-án, délelőtt fé10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi pályájának 61. évében megtért az Örök Hajlékban Varga Sándorné született Molnár Julianna asszonytestvérünk, aki a Húszöles út 33. szám alatt lakott. Temetésére január 16-án, pénteken délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig – így a mai napon is az ő emlékére szólnak a harangok 12h előtt 10 perccel.
– A Minden Kegyelem Örökkévaló Ura legyen a hátramaradottak eredményes vigasztalója.
– Január 9-én, pénteken délelőtt fél11h-kor ismét csendítettünk, mivel földi vándorútjának 57. esztendejében eltávozott ebből a látható világból Oláh Kálmánné született Odler Éva asszonytestvérünk, akinek földi sátorháza a Krúdy Gyula út 10. szám alatt állott. Temetésére január 20-án, kedden délelőtt 11h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Ma délután 2h-kor az ő emlékére szólnak harangjaink.
– Tegnap, január 10-én délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Koncz Károlyné született Mészáros Gizella asszonytestvérünk emlékére, aki a Szegfű út 3. szám alatti lakosunk volt és 3évvel ezelőtt költözött haza a minden élők útján.
– Alkalmunk után szólnak a harangok özv. Ács Gáborné született Nemes Margit asszonytestvérünk emlékére, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 15. szám alatt lakott és 7éve tért meg az Örökkévalóságba.
– Délután 1h-kor harangszóval emlékezünk Bodó Mártonné született Gubocsi Mária asszonytestvérünkre, aki 2évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot, melyben sátorháza a Borsóskert út 10. szám alatt állott.
– A Minden Kegyelem Istene, Szent Lelke és igéje által adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak szívébe. Ámen.
– Pénzügyi Bizottság jöjjön be!
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. január 4.

– December 29-én, hétfőn reggel negyed9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Takács János atyánkfia, aki az Akácfa út 4. szám alatti lakosunk volt, megtért Alkotójához. Temetésére január 5-én, délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szólnak a harangok.
– Szintén 29-én, hétfőn délután fél1h-kor ismét csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy Agócs Zsolt, egykori Tisza út 14. szám alatti lakos, elhagyta ezt az árnyékvilágot. Temetésére január 6-án, kedden délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Alkalmunk után az ő emlékére szólalnak meg harangjaink.
– A Mindenható Szent Úristen, az Ő áldott Lelke és igéje által adjon vigasztalódást és kegyelet teljes emlékezést a hátramaradottak számára. Ámen.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő pénteken este 5h-tól évértékelő énekkari együttlétet tartunk a közösségi házban.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora a 2015. esztendőben is.