2014. november hónap bejegyzései

Hirdetések 2014. november 30.

– 24-én, hétfőn délelőtt 10h-kor csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy 88esztendős földi pályáját megfutva, elköltözött az örök élet szép honába Gulyás Miklós atyánkfia, kinek földi sátorháza az Arany János út 18. szám alatt állott. Szombaton délelőtt 11h-kor és mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére december 1-én, hétfőn délelőtt 11h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A Szentlélek ereje legyen a hátramaradott gyászoló szívek vigasztalója. Ámen.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy a ránk következő héten hétfőtől szerdáig kerül sor a hagyományos karácsonyi csigatészta készítésre. Nagy szeretettel várjuk erre az alkalmunkra a szolgálatkész asszonytestvéreket, illetve ebben az évben is szeretettel fogadjuk a karácsonyi csomagok elkészítéséhez az adományokat.
– Amint azt láthatták a testvérek, elkészült gyülekezeti betlehemünk a templomudvaron. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk ezúton is köszönetet Jóvér Kálmán atyánkfiának, aki Isten dicsőségére megtervezte és elkészítette ezt az ünnepi meglepetést mindnyájunk számára.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. Hétfőn és kedden reggel, a csigatészta készítés okán a hétkezdő áhítatok elmaradnak. Hétfőn este 5h-kor bibliaórát tartunk a parókián, majd kedden este 5h-kor imaórát szintén a parókián. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Advent II. vasárnapján délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre hívogat a harag szava, majd délután 4h-tól családi vasárnapra hívogatjuk a testvéreket, melyen iskolánk diákjai szolgálnak ünnepi műsorral kedveskedve a gyülekezet tagjainak.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések 2014. november 23.

– 21-én, pénteken délután 4h-kor szóltak a harangok Bordás István testvérünk emlékére, aki a Húszöles út 99. szám alatt lakott és 5éve tért meg az örökkévalóság útján.
– Mai alkalmunk után ismét megszólalnak harangjaink id. Nagy Imre és Molnár Margit testvéreink emlékére, akik a Húszöles út 211. szám alatti lakosok voltak.
– A Mindenható Szent Úristen adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
– Hirdetjük a testvéreknek, hogy még lehet iratkozni Kálvin Kalendáriumra, Falinaptárra és Bibliaolvasó Kalauzra. Aki szeretne rendelni, az szíveskedjék a Lelkipásztori Hivatalban jelezni.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. Isten igéjét Nt. Bihari Dezső hirdeti majd. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián, ½ 6h-tól pedig énekkari próbát – az alt és a szoprán szólamok számára – ismét a közösségi házban. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

II. Kárpát-medencei Református Művészeti Fesztivál

Művészeti Fesztivál134409-9766-NKA

Szakmai beszámoló

A pályázati projekt megvalósítása a legideálisabb körülmények között került megrendezésre. A szabadtéri programok sikeres megvalósításához is időjárás is kedvező volt. A fesztivál egy héten át tartott (vasárnaptól – vasárnapig). A pályázatban benyújtott programtervezethez mindössze egy kisebb módosítással került megvalósításra. A változtatás a szerdai „ökumenizmus napja” csütörtökön került megrendezésre, így a csütörtöki program szerdán zajlott. A tervezett programhoz képest más változtatás nem történt.
A Fesztivál a Tiszafüredi Református Negyedben került megrendezésre ebben az évben is, mely Tiszafüred szívében egy parkban foglalja magába a református templomot, a lelkészi hivatalt, a parókiát és a Kálvin Közösségi Házat. E mellett a park mellett található a fő út túloldalán a Bán Zsigmond Református Általános Iskola is. A református templom a XIII. században épült műemlék épület.
A látogatói létszám a nyolc nap alatt az előzetes tervezésnek megfelelően alakult (meghaladta a tervezett 5.000 főt), a város lakossága kiemelkedőbb érdeklődéssel és részvétellel kapcsolódott be a fesztivál programjaiba, mint az elmúlt évben. Már az előzetes tervezés során is voltak többen (vállalkozók és helyi civil szervezetek és lakosok, akik érdeklődéssel szemlélték a rendezvény készületeit). A fesztiválhoz kapcsolódóan összesen 35 program került megvalósításra, amelyen közel 120 fő lépett fel és adott műsort. A legkisebbektől kezdve egészen az idős korosztályig képviseltették magukat, és ez a korosztálybeli “távolság” képes volt a közönség és a látogatók szélesebb körű megszólítására is. Mindez összesen 15 produkciót jelentett a fesztivál teljes terjedelmére tekintettel. A fesztiválnak ebben az évben is hatalmas mozgató ereje volt az önkéntes segítők között, nekik köszönhetően még színvonalasabban és gördülékenyebben zajlottak az események a hét alatt.
Azt a célt, melyet a pályázat benyújtásakor megfogalmaztunk a koncepcióban sikerült maradéktalanul elérnünk és ezzel együtt előkészíteni a következő években történő megrendezését és létjogosultságát a fesztiválnak.
Jó volt tapasztalni, hogy mindazok, akik már az előző fesztiválon is részt vettek, “barátként” köszöntötték egymást ezen a rendezvénysorozaton. Igaz ez azokra, akik jelenlegi határainkon belülről, illetve a Történelmi Magyarország területéről látogattak el ismét a fesztivál kapcsán Tiszafüredre.
A fesztivál célja, hogy bemutassa és megismertesse a Magyarországi Református Egyház Kerületeinek értékeket és hagyományokat, amelyek az elmúlt közel 500 évben e vallási és emberkapcsolati közösségben a magyar történelem hatására alakultak ki. Hála Istennek sikerült még a Református Egyház “adott keretein” is túllépnünk ebben a tekintetben, mert felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül sikerült átadnunk a számunkra fontosnak tartott nemzeti értékek és hagyományok ápolására szolgáló törekvéseinket a résztvevő sokaságnak.
A középtávú cél, hogy a reformáció 500. évfordulóját méltóképpen ünnepeljük meg a Kárpát-medencében. Ebben a tekintetben is sikereket értünk el, és már folyamatban van egy határokon átívelő egyházi és nemzeti törekvés az Évforduló méltó megünneplésére. Idő közben felvettük a kapcsolatot a szolnoki Damjanich János Múzeummal is, akik szintén bekapcsolódnak a megemlékezésbe, és kiállítást rendeznek tekintettel a Tiszafüredi Református Egyház és a Magyar Református Anyaszentegyház fennmaradt értékeire és hagyományaira. Így az időszak végén 2017-ben nemzetközi rendezvényként kívánjuk lebonyolítani a fesztivál programjait bevonva Európa Kárpát-medencén kívüli országait is. Bízunk abban, hogy ezen törekvésünk terheit már az említett gyűjteménnyel is megoszthatjuk, és bekapcsolódásukkal a megemlékezés helyszíneit is bővíthetjük.
A hosszú távú cél, amely túlmutat a 2017-es évfordulón, hogy a fél ezer éven keresztül felhalmozódott értékek tovább örökítésre kerüljenek a következő generációk számára. Ebben is számítunk majdan a szolnoki múzeum segítségére.
A fesztivál multikulturális jellegét és sokszínűségét a gasztronómiai és népművészeti előadások, bemutatók és műsorok biztosítják. A rendezvénysorozat szakmai minőségét biztosítja, hogy olyan fellépők jelennek meg az egyházi kultúrán túlmenően, akik a “világi” kultúra kiemelkedő és elismert képviselői.
Rá kívánunk világítani arra, hogy egyházunk társadalmi jelenléte a közösségek megerősítésével, magyarság-tudatuk felébredésének lehetőségével kecsegtet, mivel “az egyházak már rég kijöttek a templomok falai közül”. ebben a tekintetben is sikerként könyveljük el, hogy a fesztivál “visszatérő” résztvevői, már egy év után is úm. otthonosan mozogtak ebben a “vallási közegben” még akkor is, ha megelőzőleg távol állt tőlük a vallás, a hit és az “egyházias” szemlélet.
A hungarikum törvény és a törvény végrehajtásának elfogadásával lehetőség nyílt az értéktárak létrehozására és kialakítására. A fesztivál kiemelten kezeli ezt a célt, hiszen a jogalkotó szándéka, hogy a Kárpát-medence teljes területén feltérképezésre és regisztrálásra kerüljenek a helyi értékek és a hungarikumok. Talán ebben a célkitűzésben sikerült a legáthatóbb eredményeket elérni, és érezhetővé vált sokak számára, hogy mindaz amiről ez a törvény szól, nem csak a múltra világít rá, hanem utat mutat a jövő felé is.
A fesztivál aktív részesei voltak/lesznek a történelmi Magyarország területéről (Horvátország, Vajdaság, Erdély, Kárpátalja, Felvidék) érkező gyülekezetek, akik helyben ismerkedhetnek meg Tiszafüred és a Tisza-tó hagyományaival.” Mindazok akik visszatértek és azok is akik újonnan érkeztek rendezvényünkre, csodálattal hallgatták és szemlélték azokat a természeti és kulturális értékeket, melyeket a régió és a város közvetlen környezete (a Tisza-tó és környéke) kínál.
A megvalósított programsorozattal, olyan hosszú távú folyamat része voltunk ebben az évben is, amely erősíti Magyarország és a Kárpát-medence keresztény szellemiségét. A fesztivál kiemelkedő eredménye, hogy a nem vallásos emberekhez is közel vitte a református keresztyén kultúrát. Nagyon kitűnt ez pl. Mészáros János Elek templomi koncertje során, mikor is olyan tiszafüredi lakosokkal is találkozhattunk, akik eddigi életük folyamán talán még egyszer sem lépték át templom küszöbét.
A magas szakmai színvonalat a meghívott előadók és művészek ebben az évben is kiemelkedően biztosították.
A fesztivált szervező és lebonyolító Református Egyház olyan programot nyújtott immáron második alkalommal a város lakosságának és a Tiszafüreden tartózkodó kül- és belföldi turisták számára, amely a fesztiváljainkat megelőző években nem volt a városban sem tartalmilag, sem szakmai színvonalon sem pedig minőségben.
A fesztivál szervezésében és lebonyolításában az önkéntesek között találhatóak voltak, olyan szakemberek, akik az elmúlt évtizedben Tiszafüred város nyári rendezvényeit szervezték és bonyolították, valamint a fesztivál minőségi megrendezésének biztosítéka volt az a személy, aki fesztivál minősítőként vesz részt a Magyar Művelődési Intézet által szervezett minősítésekben. Ha a fesztivált, fesztiválminősítői szemmel vizsgáljuk meg és a minősítési kritériumokat állítjuk fel mértékként, akkor kiváló minősítést kaphatott volna. A fő programokhoz kapcsolódó kísérő programok, a marketingkommunikáció valamint a fesztivál technikai háttere is ezt segítette elő. A szervezők kiemelt figyelmet fordítottak a felhasznált marketingkommunikációs eszközökre: A megtervezett fesztivállogót, a kötelezően megjelenítendő logókkal együtt ebben az évben is megjelenítettek a hirdetéseken, szórólapokon, plakátokon, meghívókon.
A fesztivál zárását követően a szervezők elemezték és összegyűjtötték a tapasztalatokat. Az elemzések és a tapasztalatok feldolgozását követően úgy döntöttek a szervezők, hogy a következő alkalmat a nagy érdeklődést szem előtt tartva és hogy minél több emberhez jusson el a fesztivál üzenete a turisztikai főszezonban rendezik meg.

Hirdetések 2014. november 16.

– 14-én, pénteken délután 1h-kor szóltak a harangok Kocsis Lászlóné született Gulyás Anikó testvérünk emlékére, aki a Vásárhelyi Pál út 7. szám alatt lakott és 4éve tért meg az örökkévalóság útján.
– A Mindenható Szent Úristen adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 3h-tól tartjuk a Református Nyugdíjasok napját itt a közösségi házban. Ez lesz, a II. Kárpát-medencei Református Művészeti Fesztivál utolsó együttléte. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián, ½ 6h-tól pedig énekkari próbát ismét a közösségi házban. Csütörtökön délután 2h-tón konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.