Hirdetések kategória bejegyzései

Hirdetések (2017. február 12.)

 • Február 6-án, délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi vándorlásának 72. esztendejében megtért Teremtő Urához Zrínyi János atyánkfia, aki a Borsóskert út 7. szám alatti lakos volt. Február 6-9-ig déli 12h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére február 10-én, délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Római levélből hangzott, a 8. fejezet 38-39. verseiből: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke és Igéje által legyen a gyászolók vigasztalója.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten, szerdán délután ¼6h-tól tart próbát a szoprán és az alt szólam, csütörtökön pedig ¾6h-tól a tenor szólam.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő pénteken, délután 4h-tól tartunk nőszövetségi együttlétet a közösségi házban.
 • Már most hirdetem (és még néhányszor fogom is), hogy a konfirmandus szülői értekezletre március 12-én kerül majd sor, a délelőtti istentiszteletet követően, itt a közösségi házban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet ezen a helyen tartjuk.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. január 8.)

 • December 20-án, kedden délután ½3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 91esztendős földi pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba Réz Imréné született Bari Erzsébet Etelka asszonytestvérünk, aki a Sárkány út 10. szám alatti lakosunk volt. Temetésére január 6-án, délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje a Zsoltárok könyvéből, a 73. fejezet 28. verséből hangzott: „De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.” Ma délelőtt ½12h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A Szentlélek ereje legyen a gyászolók támasza.
 • December 22-én, csütörtökön délután 2h-kor ismét csendítettünk, mivel Veress Lajosné született Gulyás Lídia asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Nyulasszőlő út 28. szám alatt állt, 80esztendős földi vándorlását befejezve költözött el Teremtőjéhez. Az ő emlékére szóltak a harangok hétfőn délután ½5h-kor, valamint szerdán, csütörtökön és pénteken reggel 8h-kor, továbbá mai alkalmunk után is őrá emlékezve szólnak majd harangjaink. Temetésére szintén január 6-án, délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatal mellett Márk evangéliumából hangzott a vigasztalás, a 12. fejezet 41. versétől a 44. verséig terjedő szakasz alapján: „Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát” Az Örök Isten szárnyai árnyékával takarja a gyászoló szíveket, a vigasztalódás napjaiban.
 • Január 6-án, délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Agócs Zsolt testvérünkre, aki a Tisza út 14. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt tért meg Isten örök országába. A minden kegyelem Ura adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradott gyászolók számára.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán délután 5h10p-től a közösségi házban tart próbát az alt és a szoprán szólam, majd csütörtökön a hétközi istentisztelet után ¾6h-tól a tenor szólam.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő pénteken délután 4h-tól nőszövetségi évértékelő gyűlésre kerül majd sor a közösségi házban. Szeretettel és tisztelettel hívom nőszövetségünk alkotó tagjait erre az alkalomra.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet tartunk ezen a helyen. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Pénteked délután nőszövetségi évértékelőt tartunk szintén ezen a helyen. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermekistentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora a 2017. esztendőben is. Ámen.

Hirdetések (2017. január 1.)

 • December 19-én délután ½2h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy Lakatos Sándorné született Ferge Margit asszonytestvérünk, aki a Húszöles út 185. szám alatti lakos volt, földi életének 80. esztendejében megtért Teremtő Úrához. Temetésére az elmúlt pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 62. Zsoltár 2-3. verseiből: „Csak Istennél csendesül el lelkem; Tőle kapok segítséget. Csak Ő az én kősziklám és szabadítóm; erős váram, (ezért) nem ingadozom…” Alkalmunk után tőlünk elköltözött és Urához megtért asszonytestvérünk emlékére szólnak a harangok. A Kegyelem Ura, Szent Lelke és igéje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • December 20-án, kedden délután ½3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 91esztendős földi pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba Réz Imréné született Bari Erzsébet Etelka asszonytestvérünk, aki a Sárkány út 10. szám alatti lakosunk volt. Temetésére január 6-án, délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Szentlélek ereje legyen a gyászolók támasza.
 • December 22-én, csütörtökön délután 2h-kor ismét csendítettünk, mivel Veress Lajosné született Gulyás Lídia asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Nyulasszőlő út 28. szám alatt állt, 80esztendős földi vándorlását befejezve költözött el Teremtőjéhez. Temetésére szintén január 6-án, délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Örök Isten szárnyai árnyékával takarja a gyászoló szíveket, a vigasztalódás napjaiban.
 • December 29-én, déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Takács János atyánkfiára, aki az Akácfa út 11. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt ment előre a minden élők útján.
 • Ma déli 12h-kor szólnak a harangok Nagy Lajos egykori presbiter testvérünk emlékére, aki a Gyöngyvirág út 12. szám alatti lakosunk volt és 22évvel ezelőtt hagyta maga mögött azt az általunk ismert Világot.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentisztelet nem lesz megtartva. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Áldott, békés és eredményes újesztendőt kívánunk kedves mindnyájuknak.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora a 2017. esztendőben is. Ámen.

Hirdetések (2016. december 25.)

 • December 19-én, hétfőn délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Gulyás Kálmánné született László Ilona asszonytestvérünkre, aki az Igari út 45/a szám alatti lakosunk volt, és földi vándorlásának 88. esztendejében megtért az Örökkévalóságba. Búcsúztatására hétfőn délelőtt 11h-kor került sor templomunkban, melyen a Mindenható Isten igéje a Zsoltárok könyvéből, a 84. Zsoltár 6-8. verseiből hangzott: „Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt (…) Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél…” A Minden Kegyelem Örök Ura adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Szintén hétfőn délután ½2h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy Lakatos Sándorné született Ferge Margit asszonytestvérünk, aki a Húszöles út 185. szám alatti lakos volt, földi életének 80. esztendejében megtért Teremtő Úrához. Temetésére a ránk következő pénteken délelőtt 11h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A Kegyelem Ura, Szent Lelke és igéje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • December 20-án, kedden délután ½3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 91esztendős földi pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba Réz Imréné született Bari Erzsébet Etelka asszonytestvérünk, aki a Sárkány út 10. szám alatti lakosunk volt. Mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére január 6-án, délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Szentlélek ereje legyen a gyászolók támasza.
 • December 22-én, csütörtökön délután 2h-kor ismét csendítettünk, mivel Veress Lajosné született Gulyás Lídia asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Nyulasszőlő út 28. szám alatt állt, 80esztendős földi vándorlását befejezve költözött el Teremtőjéhez. Temetésére szintén január 6-án, délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Örök Isten szárnyai árnyékával takarja a gyászoló szíveket, a vigasztalódás napjaiban.
 • Végezetre hallgassunk meg ünnepi rendünket: Holnap délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet a Közösségi Házban, majd délután 5h-tól ismét ünnepi együttlétre hívogat a harang szava, melyen ismét megterítjük az Úrnak Szent Asztalát. December 31-én este 5h-tól tartunk Óévbúcsúztató istentiszteletet, majd január 1-én, délelőtt 10h-tól Újévköszöntő alkalmat tartunk szintén a Közösségi Házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Áldott Karácsonyi Ünneplést Kívánunk kedves mindnyájuknak szeretteik körében és gyülekezetünk közösségében egyaránt.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk Őriző Pásztora.

Hirdetések (2016. szeptember 4.)

 • Augusztus 22-én, déli 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Kocsis Lajos atyánkfia, aki a Mák út 1. szám alatti lakos volt, 83esztendős földi pályáját megfutva költözött Isten Országába. Ma délelőtt 11h-kor is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére szeptember 5-én, hétfőn délelőtt 11h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • A kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója a gyász napjaiban.
 • Augusztus 29-én, reggel ½9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 89. esztendejében hazatért Karácsony Adolfné született Szabó Julianna asszonytestvérünk, aki Gyügye községben a Fő út 40. szám alatt lakott. Temetésére szeptember 1-én, csütörtökön délután 2h-kor került sor a gyügyei köztemetőben. A gyászoló család Isten iránti hálával mond köszönetet mindazoknak a testvéreknek, akik fájdalmunkban osztozva elkísérték szerettüket földi vándorlásának utolsó útjára.
 • Szintén 29-én, délelőtt 10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Nagy Györgyné született Rózsa Lídia egykori Hold út 16. szám alatti lakos, 80esztendős pályáját megfutva tért meg az Örök Országba. Temetéséra a ránk következő kedden, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke erejével és igéje üzenete által adjon nap, mint nap vigaszt és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Augusztus 30-án, délután ¾3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 83esztendős földi pályafutását befejezte Gál Jánosné született Ladányi Mária asszonytestvérünk, aki Tiszafüreden a Platán Időskorúak Otthonában lakott. Temetésére a ránk következő kedden, délután 4h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délelőtt 10h-kor és ma délután 1h-kor az ő emlékére szólnak a harangok.
 • A kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója a gyász napjaiban.
 • Augusztus 31-én, szerdán este 7h-kor harangszóval emlékeztünk Gaál Ferencné született Tóth Mária asszonytestvérünkre, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7. szám alatti lakos volt és 4évvel ezelőtt hallotta meg Teremtő Ura hívását.
 • Szeptember 3-án, reggel 8h-kor harangszóval emlékeztünk Balog István atyánkfiára, aki a Rókásszőlő út 56. szám alatt lakott és 5évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után közvetlenül Gacsal József atyánkfia emlékre szólnak a harangok, aki 6évvel ezelőtt hagyta el ezt az árnyékvilágot, melyben sátorháta a Bán Zsigmond út 100. szám alatt állott.
 • A kegyelem Istene, igéje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Szeptember10-én, szombaton délután 3h-kor templomunkban fogadnak örök hűséget egymásnak bilkei Lipcsey Ákos és Stefán Krisztina. Legyünk mi magunk is örvendező tanúi a fiatalok házasságkötésének itt, Istenünk házában.
 • Hirdetem a testvéreknek, hogy következő gyülekezeti kirándulásunkra október 15-én, szombaton kerül majd sor, de az úti cél – technikai okok miatt – némiképp változott. A cél továbbra is a Felvidék: Eperjes, Lőcse és a Szepesi-vár. Jelentkezni már erre a kirándulásra is lehet a Lelkipásztori Hivatalban. A kirándulás teljes költsége 7.000 Ft, mely magába foglalja az útiköltséget és a belépődíjakat.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel hétkezdő áhítatra kerül sor itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Szerdán délután 3h-kor a Platán Idősotthonban tartunk istentiszteletet, majd este 5h-tól énekkari szólampróbát tart a közösségi házban az alt és a szoprán szólam. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián, illetve a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2016. március 27.

– Március 21-én, hétfőn délelőtt 9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Beke Istvánné született Kántor Etelka, aki Kunhegyesen a Sarepta Református Idősek Otthonában lakott, életének 90. esztendejében megtért Teremtő Urához. Temetésére a ránk következő héten csütörtökön délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Mindenható Isten a Szentlélek ereje által legyen a hátramaradottak támasza a vigasztalódás napjaiban.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet a közösségi házban. Húsvét hétfőn délelőtt 10h-tól tartjuk ünnepzáró alkalmunkat szintén a közösségi házban. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Mai ünnepi alkalmunk végén nagy szeretettel kívánunk áldott ünnepeket kedves mindnyájuknak. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2016. március 20.

– Március 14-én, és 15-én ünnepi megemlékezéseket tartottunk, melyről nyugodt szívvel és alázattal állíthatom, hogy az elmúlt évek legnagyobb városi rendezvénye volt itt Tiszafüreden. Isten iránti hálával mondok innen is köszönetet mindazoknak, akik az előkészületekben és a lebonyolításban részt vettek. Gyülekezetünk tagjainak, Nőszövetségünknek, Egyházközségünk munkatársainak, a pedagógus testvéreknek és intézményünk technikai munkatársainak, valamint a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt köszönjük, hogy együtt lehettünk és az alkalomhoz méltóan emlékezhettünk városunk történelmi szerepére és a Márciusi Ifjakra.
– Március 16-án, délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Bíró János atyánkfiára, aki a Külsőfokpart út 50. szám alatti lakos volt és 2évvel ezelőtt tért meg az örök élet szép honába.
– Március 18-án, délelőtt 11h-kor szóltak a harangok Nesuta László testvérünkre emlékére, aki a Józsa úton lakott és 20évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Március 18-án, délután 2h-kor a harangok Balogh Györgyné emlékére szóltak, aki dunaharaszti lakos volt és 3évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Ma déli 12h-kor harangozunk Nagy Albert egykori presbiter testvérünk és hitvese Füredi Róza emlékére szólnak a harangok, kiknek földi sátorháza a Húszöles út 53. szám alatt állott.
– Az Úr kegyelmes vigasztalása adjon áldott emlékezést a hátramaradott emlékezők számára.
– Az elmúlt héten egyházközségünk eszköztára ismét gyarapodott. Isten iránti hálával mondunk köszönetet Fodor Istvánnénak, aki egy mázzsámolyt és hozzá tartozó edényeket ajánlott fel gyülekezetünk számára. Az Úr áldja meg a jókedvű adakozót és tartsa meg szívének indulatát.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten kedden és szerdán a bűnbánati istentiszteletet követően énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Szeretettel várjuk az érintetteket.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy alkalmunk után Virágvasárnapi jótékonysági vásárra kerül sor kint a templomudvaron, melynek bevételéből az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a gyermeknapi programokat kívánja finanszírozni Nőszövetségünk. Megköszönöm továbbá a Nőszövetség tagjainak és mindazoknak a testvéreknek az áldozatos munkáját és adományait, akik az idei vásárhoz hozzájárultak. Isten áldja meg a jókedvű adakozót és tartsa meg szívének indulatát.
– Az istentiszteletet követően a konfirmandus szülőknek tartunk tájékoztatót a közösségi házban, melyre nagy szeretettel várjuk az érintetteket.
– Végezetül hallgassunk meg heti- illetve ünnepi rendünket: Ma délután a hétzáró istentisztelet (a Törökszentmiklósi Presbiteri Konferencia okán) elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bűnbánati alkalmat szintén a közösségi házban. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bűnbánati istentiszteletre kerül sor Szerdán este 5h-kor megint csak bűnbánati alkalomra hívogat majd a harang szava. Nagycsütörtökön délután 5h-tól megterítjük az Úr Asztalát, Nagypénteken délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk, majd délután 5h-tól Passiót a közösségi házban. Nagyszombaton délután 5h-tól ismét bűnbánati istentiszteletre hívogatnak a harangok. Húsvét vasárnap délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban, melyen ismét megterítjük az Úrnak Szent Asztalát, majd délután 5h-tól ismét ünnepi alkalomra hívogatjuk a testvéreket, melyet a közösségi házban tartunk. Húsvét hétfőn ünnepzáró alkalmunkat délelőtt 10h-tól tartjuk, szintén a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket szeretteiknek körében.
– Az Úr legyen nemzetünk, anyaszentegyházunk és gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések (2016. március 6.)

– Február 24-én délelőtt 11h-kor csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy 91esztendős földi pálya után hazahívta a Teremtő Kovács Bálintné született Szőke Piroska testvérünket, aki a Poroszlói út 25. szám alatti lakosunk volt. Temetésére az elmúlt héten kedden, délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Példabeszédek könyvéből, a 11. fejezet 25. verséből hangzott: “Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” Temetése napjáig minden napon délután 4h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. A minden kegyelem Istene adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Február 24-én, délután fél3h után 5perccel ismét csendítettünk, ezzel hirdetve, hogy id. Takács János atyánkfia, aki a Vadász út 9. szám alatt lakott, földi életének 98esztendős pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Temetésére az elmúlt héten szerdán, délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a 23. zsoltárból hangzott: “Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.” Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. A mindenható Isten kegyelmes vigasztalásával siessen a gyászoló család megsegítésére.
– Március 3-án délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Mócsán Gábor atyánkfiára, aki a Nyúlasszőlő út 22. szám alatti lakosunk volt, és 4évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot.
– Március 4-én, pénteken délelőtt 11h-kor Szövetes János testvérünk emlékére szóltak harangjaink, aki a Téglás út 35. szám alatt lakott és 26évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
– Szintén 4-én, délután háromnegyed2h-kor csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy Oláh Sándor testvérünk, aki a Tariczky sétány 5. szám alatti lakos volt, 77esztendős földi pályáját megfutva elhagyta ezt az általunk ismert világot. Temetésére a ránk következő héten szerdán délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Ma este 6h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A minden kegyelem Ura legyen a gyászoló család eredményes vigasztalója.
– Alkalmunk után harangszóval emlékezünk Tóth Kálmán atyánkfiára, aki a Csaba út 5. szám alatti lakosunk volt és 25évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára és törölje le a gyászolók könnyeit. Ámen.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a következő összpróbára hétfőn fél6h-kor kerül sor itt a közösségi házban. Tisztelettel és szeretettel hívjuk erre az alkalomra a kórus minden tagját.
– A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön, a hétközi istentisztelet után presbiteri gyűlést tatunk itt, a közösségi házban. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
– Március 14-én és 15-én ismét MÁSKOR – MÁS KOR! Nagyszabású rendezvénysorozattal készülünk az ünnepi megemlékezésre, melyre szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat. Hirdessük az ünnepi alkalmakat szeretteink körében is, hogy minél többen legyünk a megemlékezéseken. Március 14-én este fél6h-tól gyülekezünk iskolánk udvarán, majd 6h-kor a Kiss Pál térről fáklyákkal vonulunk át a Lipcsey Kúriához. Március 15-én délelőtt 9h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban, melyen az igeszolgálatot ellátja Főtiszteletű Derencsényi István Egyházkerületi Főjegyző. Ezt követően Nemzeti- és Kossuth zászlókkal, valamint a 48-as hősök transzparenseivel átvonulunk a Lipcsey Kúriához, meghallgatjuk az ünnepi beszédeket, megtekintjük iskolánk tanulóinak műsorát, majd visszatérünk az intézmény udvarára,ahol addigra – egy nagyszabású főzőverseny keretei között – már el is készült a finom ebéd. Ezt követően a rendezvény a tornacsarnokban folytatódik. Fellépnek iskolánk tanulói, énekkarunk, a Szőke Tisza Népzenei Együttes, majd délután 3h-tól a Mandala Dalszínház előadásában megtekintjük a Költő visszatér című darabot. Szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat!
– Mielőtt meghallgatnánk a ránk következő hét szolgálati rendjét, megragadom az alkalmat, hogy a Nemzetközi Nőnapra készülődve innen is szeretettel köszöntsem a nőtestvéreket és Isten áldását kívánom további életükre és szolgálataikra. Köszönjük, hogy vannak nekünk és ha sokszor háttérbe is szorulva, de mégis erős támaszai a családnak, az Anyaszentegyháznak és a Nemzetnek. Isten áldja mindnyájukat!
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk, azt követően pedig imaórát. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítőre kerül sor a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre hívogat a harang szava, majd délután 5h-tól megtartunk hétzáró alkalmunkat is itt a közösségi házban.
– Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. február 28.)

– Február 19-én, délután fél2h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 92esztendős futását befejezte Kocsis János egykori presbiter testvérünk, aki a Balogh út 14. szám alatti lakosunk volt. Temetésére február 25-én, csütörtökön délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztaló üzenete 4. fejezet 18. verséből hangzott: “Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” Mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak harangjaink. A Szentlélek ereje adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Február 24-én délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Kocsis Jánosné született Nagy Erzsébet emlékére, aki a Balogh út 14. szám alatt lakott és 22évvel ezelőtt tért meg az Örökkévaló hajlékába.
– Szintén 24-én délelőtt 11h-kor csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy 91esztendős földi pálya után hazahívta a Teremtő Kovács Bálintné született Szőke Piroska testvérünket, aki a Poroszlói út 25. szám alatti lakosunk volt. Temetésére a ránk következő héten kedden, délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délután 4h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Február 24-én, délután fél3h után 5perccel ismét csendítettünk, ezzel hirdetve, hogy id. Takács János atyánkfia, aki a Vadász út 9. szám alatt lakott, földi életének 98esztendős pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Temetésére a ránk következő héten szerdán, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A mindenható Isten kegyelmes vigasztalásával siessen a gyászoló család megsegítésére.
– A nőtestvéreknek hirdetem, hogy a ránk következő héten már nekikezdünk a virágvasárnapi készülődésnek. Pénteken délután 4h-ra iskolánk étkezőjébe várjuk azokat a testvéreket, akik ebben az évben is szeretnék kivenni részüket a száraztészta készítésből.
– Az énekkarnak hirdetem, hogy az elkövetkezendő héten szerdán délután 5h-tól tart próbát a szoprán szólam, majd délután fél6h-tól összpróbára kerül sor. Csütörtökön a hétközi istentisztelet után ismét összpróba lesz. Nagy szeretettel várjuk az érintetteket ezekre az alkalmakra is.
– Tisztelettel kérem továbbá, hogy mindazon kórustagok, akik még nem ejtették meg a ruhapróbát a varrodában, szíveskedjenek azt hétfőn pótolni.
– Végezetül hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítőre kerül sor a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre hívogat a harang szava, majd délután 5h-tól megtartunk hétzáró alkalmunkat is itt a közösségi házban.
– Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. február 21.)

– Február 15-én, hétfőn délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Pantó Ignácné született Tóth Erzsébet presbiter testvérünk emlékére, aki a Bán Zsigmond út 104. szám alatti lakosunk volt, és 12évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot.
– Február 19-én, délután fél2h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 92esztendős futását befejezte Kocsis János atyánkfia, aki a Balogh út 14. szám alatti lakosunk volt. Temetéséről még intézkednek. A Szentlélek ereje adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Február 20-án, szombaton (áramkimaradás okán) déli 12h helyett délután fél2h-kor szóltak a harangok Borsós Pál egykori presbiter testvérünk emlékére, aki a Húszöles út 96. szám alatt lakott és 12évvel ezelőtt költözött az örökkévalóságba.
– Mai alkalmunk után ismét szólnak harangjaink Kovács Péter atyánkfiára emlékezve, aki a Zúg út 5. szám alatt lakott és 10évvel ezelőtt hívta haza Isten a mennyei hajlékba.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián. Szerdán este fél6h-tól énekkari összpróbát tartunk itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban intézményünk tanulói számára, majd 5h-tól a kommunista diktatúrák áldozataira emlékezünk. A megemlékezés után átvonulunk a Kiss Pál térre és megkoszorúzzuk, illetve mécseseket helyezünk el a kitelepítettek emlékművén. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítőre kerül sor most a parókián, a Szent Imre Általános Iskola tanulói számára. Szintén pénteken délután 3h-tól nőszövetségi évértékelő együttlétet tartunk a közösségi házban, melyre szeretettel várjuk nőszövetségünk minden tagját. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.