Egyéb kategória bejegyzései

Hirdetések (2018. március 18.)

– Március 9-én déli 12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 69esztendős szakaszát megfutva megtért Teremtő Urához Somlóvári József atyánkfia, aki a Kornyikszőlő út 29. szám alatt lakott. Temetésére március 21-én, a ránk következő szerdán délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Március 15-től egészen temetése napjáig minden napon délután ½5h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló család minden tagjának támasza.
– Március 14-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Balázsi Endre egykori gondnoktestvérünkre, aki a Temető út 1. szám alatt lakott és 25évvel ezelőtt tért meg Isten Örök Hajlékába.
– Szintén március 14-én, ¾2h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy László Andrásné született Hegedűs Edit asszonytestvérünk, akik a Semmelweis út 6. szám alatt lakott, földi életének 71esztendős szakaszát megfutva költözött Isten Országába. Temetésére a ránk következő pénteken délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délután 4h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A Minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
– Szintén március 14-én, szerdán délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Bíró János atyánkfiára, aki a Külsőfokpart út 50. szám alatti lakosunk volt és 4évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Március 17-én, szombaton reggel ½9h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 96esztendős pályáját megfutva megtért az Örökkévalóságba Ferenczi Sándorné született Tóth Mária asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza az Igari út 2. szám alatt állott. Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szólnak a harangjaink. Temetéséről még intézkednek. Az Örök Isten adjon áldott emlékezést és vigasztalást a gyászoló család minden tagja számára.
– Mai alkalmunk után Nesuta László atyánkfia emlékére szólnak a harangok, aki a Józsa úton lakott és 22évvel ezelőtt hagyta hátra ezt az általunk ismert világot.
– Ma délután 2h-kor Balogh Györgyné született Gömöri Erzsébet emlékre szólnak a harangok, aki dunaharaszti lakos volt és 5évvel ezelőtt költözött az Isten Országába.
– A Minden Kegyelem Örökkévaló Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a friss- és csituló gyászban élők számára egyaránt.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán 17h-tól tartunk összpróbát a Közösségi Házban.
– Virágvasárnapon az ünnepi istentisztelet után ebben az évben is megtartjuk hagyományos Virágvasárnapi Vásárunkat. Akik szeretnének hozzájárulni ehhez az alkalomhoz – házi készítésű süteményekkel, azoknak a felajánlásait pénteken 8-14h-között várjuk szeretettel a Lelkipásztori Hivatalban. Előre is köszönjük mindazoknak, akik jó szívvel veszik ki részüket ebből a szolgálatból, és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik már az elmúlt héten is segédkeztek a tésztakészítésben.
– A Virágvasárnapi Vásár teljes bevételét ebben az évben is a Szeretethíd és a Gyermeknap programjainak a finanszírozására fordítja a Nőszövetség.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a Közösségi Házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk, majd este 5h-tól bibliaórát. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a Közösségi Házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Virágvasárnap délelőtt 10h-kor családi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, de a délutáni alkalmunk – a törökszentmiklósi presbiteri konferencia okán elmarad. Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. március 4.)

– Február 22-én, csütörtökön déli 12h-kor egymás után két csendítés is hangzott, mivel életének 64. esztendejében tragikus hirtelenséggel költözött az Örökkévalóságba Varkoly Bertalanné született Urbán Zsuzsanna egykori szalaszendi lakos és életének 74. évében Fehér Tibor egykori encsi lakos. Az elmúlt héten is hétfőtől szombatig délelőtt ½11h-kor emlékükre szóltak harangjaink. Temetésükre március 5-én, hétfőn délután 2h-kor kerül majd sor Szalaszenden, az alsószendi temetőben.
– Február 27-én délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Zsigmond egykori presbiter testvérünkre, aki a Táncsics út 3. szám alatt lakott és 48évvel ezelőtt tért meg az Örök Hajlékba.
– Március 3-án, szombaton déli 12h-kor id. Nagy Imre emlékére szóltak harangjaink, aki a Húszöles út 221. szám alatti lakos volt és 8évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot.
– Mai alkalmunk után Mócsán Gábor atyánkfiára emlékezve szólnak a harangok, aki a Nyulasszőlő út 22. szám alatta lakos volt és 6évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– A minden Kegyelem Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy az istentisztelet után egy rövid megbeszélést tartunk ezen a helyen.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn és kedden reggel a hétkezdő áhítat, valamint hétfőn a bibliaóra szintén elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentisztelet tartunk az követően pedig imaórát. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések (2018. február 25.)

– Február 19-én, hétfőn délután 1h-kor a tiszafüredi köztemetőben kísértük földi életének utolsó útjára Szedlacsek Gézáné született Póka Gizella asszonytestvérünket, aki a Kamilla út 9. szám alatt lakott és 80esztendős korában költözött az Örökkévalóságba. Ravatala mellett Istennek vigasztalása Ézsaiás próféta könyvéből hangzott, a 43. fejezet 1-3. verseiből: „De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” A Kegyelmes Isten vigasztaló jelenléte legyen a gyászoló család támasza.
– Február 20-án déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Kota József testvérünkre, aki a Domaházi út 28. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Ugyanaznap délután 1h-kor Borsós Pál egykori presbiter testvérünk emlékére harangoztunk, aki a Húszöles út 96. szám alatt lakott és 14évvel ezelőtt hagyta hátra ezt a számunkra ismert világot.
– Szintén 20-án, délután 2h-kor Zrínyi Miklós emlékére szóltak harangjaink, aki a Holt út 31. szám alatti lakos volt.
– Február 22-én, csütörtökön délelőtt 11h-kor templomunkból búcsúztattuk Kovács Lajosné született Oláh Ibolya aki életének 83esztendős pályáját megfutva tért meg Teremtőjéhez. Ravatala mellett Istenünk vigasztalása Pál apostolnak a Timóteushoz írt 2. leveléből szólalt meg, a 4. fejezet 7. verséből: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam,” A Mindenség Ura, a Szentlélek ereje által legyen támasz a hátramaradottak számára.
– Ugyancsak 22-én, csütörtökön déli 12h-kor egymás után két csendítés is hangzott, mivel életének 64. esztendejében tragikus hirtelenséggel költözött az Örökkévalóságba Varkoly Bertalanné született Urbán Zsuzsanna egykori szalaszendi lakos és életének 73. évében Fehér Tibor egykori encsi lakos. Pénteken és szombaton délelőtt ½11h-kor emlékükre szóltak harangjaink. Temetésükről még intézkednek.
– Szintén 22-én, csütörtökön délután 2h-kor kísértük utolsó földi útjára Rácz Kálmán atyánkfiát, aki a József Attila út 9/a. szám alatt lakott, és 75esztendős korában költözött az Örök Élet Szép Honába. Ravatala mellett a vigasztalás igéi Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írott leveléből, a 8. fejezet 16-18. verseiből erősítették a gyászoló családot: „Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” A Szentlélek ereje legyen a gyászoló család vigasztalója.
– Mai alkalmunk után Takács János atyánkfia emlékére szólalnak meg a harangok, aki a Vadász út 9. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hívta haza Teremtő Ura.
– A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a friss és a már csituló gyászban élők számára egyaránt.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot ezen a helyen, majd délután 5h-tól a Kommunista Diktatúrák Áldozataira emlékezünk. A megemlékezésen az igeszolgálatot ellátja Nt. Szalkó Károly kemecsei lelkipásztor. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentisztelet és az imaóra elmarad. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.