Szabó Konrád Sándor bejegyzései

Hirdetések (2018. március 18.)

– Március 9-én déli 12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 69esztendős szakaszát megfutva megtért Teremtő Urához Somlóvári József atyánkfia, aki a Kornyikszőlő út 29. szám alatt lakott. Temetésére március 21-én, a ránk következő szerdán délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Március 15-től egészen temetése napjáig minden napon délután ½5h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló család minden tagjának támasza.
– Március 14-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Balázsi Endre egykori gondnoktestvérünkre, aki a Temető út 1. szám alatt lakott és 25évvel ezelőtt tért meg Isten Örök Hajlékába.
– Szintén március 14-én, ¾2h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy László Andrásné született Hegedűs Edit asszonytestvérünk, akik a Semmelweis út 6. szám alatt lakott, földi életének 71esztendős szakaszát megfutva költözött Isten Országába. Temetésére a ránk következő pénteken délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délután 4h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A Minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
– Szintén március 14-én, szerdán délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Bíró János atyánkfiára, aki a Külsőfokpart út 50. szám alatti lakosunk volt és 4évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Március 17-én, szombaton reggel ½9h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 96esztendős pályáját megfutva megtért az Örökkévalóságba Ferenczi Sándorné született Tóth Mária asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza az Igari út 2. szám alatt állott. Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szólnak a harangjaink. Temetéséről még intézkednek. Az Örök Isten adjon áldott emlékezést és vigasztalást a gyászoló család minden tagja számára.
– Mai alkalmunk után Nesuta László atyánkfia emlékére szólnak a harangok, aki a Józsa úton lakott és 22évvel ezelőtt hagyta hátra ezt az általunk ismert világot.
– Ma délután 2h-kor Balogh Györgyné született Gömöri Erzsébet emlékre szólnak a harangok, aki dunaharaszti lakos volt és 5évvel ezelőtt költözött az Isten Országába.
– A Minden Kegyelem Örökkévaló Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a friss- és csituló gyászban élők számára egyaránt.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán 17h-tól tartunk összpróbát a Közösségi Házban.
– Virágvasárnapon az ünnepi istentisztelet után ebben az évben is megtartjuk hagyományos Virágvasárnapi Vásárunkat. Akik szeretnének hozzájárulni ehhez az alkalomhoz – házi készítésű süteményekkel, azoknak a felajánlásait pénteken 8-14h-között várjuk szeretettel a Lelkipásztori Hivatalban. Előre is köszönjük mindazoknak, akik jó szívvel veszik ki részüket ebből a szolgálatból, és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik már az elmúlt héten is segédkeztek a tésztakészítésben.
– A Virágvasárnapi Vásár teljes bevételét ebben az évben is a Szeretethíd és a Gyermeknap programjainak a finanszírozására fordítja a Nőszövetség.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a Közösségi Házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk, majd este 5h-tól bibliaórát. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a Közösségi Házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Virágvasárnap délelőtt 10h-kor családi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, de a délutáni alkalmunk – a törökszentmiklósi presbiteri konferencia okán elmarad. Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. március 4.)

– Február 22-én, csütörtökön déli 12h-kor egymás után két csendítés is hangzott, mivel életének 64. esztendejében tragikus hirtelenséggel költözött az Örökkévalóságba Varkoly Bertalanné született Urbán Zsuzsanna egykori szalaszendi lakos és életének 74. évében Fehér Tibor egykori encsi lakos. Az elmúlt héten is hétfőtől szombatig délelőtt ½11h-kor emlékükre szóltak harangjaink. Temetésükre március 5-én, hétfőn délután 2h-kor kerül majd sor Szalaszenden, az alsószendi temetőben.
– Február 27-én délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Zsigmond egykori presbiter testvérünkre, aki a Táncsics út 3. szám alatt lakott és 48évvel ezelőtt tért meg az Örök Hajlékba.
– Március 3-án, szombaton déli 12h-kor id. Nagy Imre emlékére szóltak harangjaink, aki a Húszöles út 221. szám alatti lakos volt és 8évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot.
– Mai alkalmunk után Mócsán Gábor atyánkfiára emlékezve szólnak a harangok, aki a Nyulasszőlő út 22. szám alatta lakos volt és 6évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– A minden Kegyelem Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy az istentisztelet után egy rövid megbeszélést tartunk ezen a helyen.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn és kedden reggel a hétkezdő áhítat, valamint hétfőn a bibliaóra szintén elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentisztelet tartunk az követően pedig imaórát. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések (2018. február 25.)

– Február 19-én, hétfőn délután 1h-kor a tiszafüredi köztemetőben kísértük földi életének utolsó útjára Szedlacsek Gézáné született Póka Gizella asszonytestvérünket, aki a Kamilla út 9. szám alatt lakott és 80esztendős korában költözött az Örökkévalóságba. Ravatala mellett Istennek vigasztalása Ézsaiás próféta könyvéből hangzott, a 43. fejezet 1-3. verseiből: „De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” A Kegyelmes Isten vigasztaló jelenléte legyen a gyászoló család támasza.
– Február 20-án déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Kota József testvérünkre, aki a Domaházi út 28. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Ugyanaznap délután 1h-kor Borsós Pál egykori presbiter testvérünk emlékére harangoztunk, aki a Húszöles út 96. szám alatt lakott és 14évvel ezelőtt hagyta hátra ezt a számunkra ismert világot.
– Szintén 20-án, délután 2h-kor Zrínyi Miklós emlékére szóltak harangjaink, aki a Holt út 31. szám alatti lakos volt.
– Február 22-én, csütörtökön délelőtt 11h-kor templomunkból búcsúztattuk Kovács Lajosné született Oláh Ibolya aki életének 83esztendős pályáját megfutva tért meg Teremtőjéhez. Ravatala mellett Istenünk vigasztalása Pál apostolnak a Timóteushoz írt 2. leveléből szólalt meg, a 4. fejezet 7. verséből: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam,” A Mindenség Ura, a Szentlélek ereje által legyen támasz a hátramaradottak számára.
– Ugyancsak 22-én, csütörtökön déli 12h-kor egymás után két csendítés is hangzott, mivel életének 64. esztendejében tragikus hirtelenséggel költözött az Örökkévalóságba Varkoly Bertalanné született Urbán Zsuzsanna egykori szalaszendi lakos és életének 73. évében Fehér Tibor egykori encsi lakos. Pénteken és szombaton délelőtt ½11h-kor emlékükre szóltak harangjaink. Temetésükről még intézkednek.
– Szintén 22-én, csütörtökön délután 2h-kor kísértük utolsó földi útjára Rácz Kálmán atyánkfiát, aki a József Attila út 9/a. szám alatt lakott, és 75esztendős korában költözött az Örök Élet Szép Honába. Ravatala mellett a vigasztalás igéi Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írott leveléből, a 8. fejezet 16-18. verseiből erősítették a gyászoló családot: „Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” A Szentlélek ereje legyen a gyászoló család vigasztalója.
– Mai alkalmunk után Takács János atyánkfia emlékére szólalnak meg a harangok, aki a Vadász út 9. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hívta haza Teremtő Ura.
– A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a friss és a már csituló gyászban élők számára egyaránt.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot ezen a helyen, majd délután 5h-tól a Kommunista Diktatúrák Áldozataira emlékezünk. A megemlékezésen az igeszolgálatot ellátja Nt. Szalkó Károly kemecsei lelkipásztor. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentisztelet és az imaóra elmarad. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések (2018. február 11.)

– Február 7-én, szerdán délután 4h-kor harangszóval emlékeztünk Hegedűs Józsefné született Ács Julianna Ilona asszonytestvérünkre, kinek földi sátorháza a Könyök út 1. szám alatt állt, és földi vándorlásának 79esztendős pályáját megfutva tért meg Teremtőjéhez. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő héten, szerdán délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
– Február 10-én, szombaton délelőtt ½12 h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Szedlacsek Gézáné született Póka Gizella asszonytestvérünk, aki a Kamilla út 9. szám alatt lakott 80esztendős korában elköltözött az Örökkévalóságba. Temetéséről még intézkednek. A Kegyelmes Isten vigasztaló jelenléte legyen a gyászoló család támasza.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán a bűnbánati istentisztelet után (kb. ¾6h-tól ) tartunk összpróbát ezen a helyen.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket. Ma este 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. A ránk következő hétfőn és kedden 8h-tól tartunk hétkezdő- ill. reggeli áhítatot, hétfőtől péntekig pedig minden este 5h-tól bűnbánati istentiszteletre hívogat a harang szava. Vasárnap (Böjtfő első vasárnapján) délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk, melyen az Úrnak Szent asztalát is megterítjük. Vasárnap este 5h-tól pediglen az istentisztelet a megszokott módon elmarad.
– Alkalmainkra nagy szeretettel…
– A Mindenható Isten legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Ökumenikus Imahét 2018.

Hirdetések (2018. január 28.)

– Január 16-án, délután ¼2h előtt 5perccel csendítéssel jeleztük, hogy Koncz Károly presbiter testvérünk, aki a Szegfű út 3. szám alatt lakott, földi életének 65esztendős pályáját megfutva tért meg Teremtő Urához. Búcsúztatásának napjáig, minden napon ½10h-kor, az ő emlékére szóltak harangjaink. Presbiter atyánkfiától január 24-én, szerdán délután 2h-kor vettünk búcsút a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása János evangéliumól, a 11. fejezet 33. versétől a 36. versig terjedő szakaszból hangzott. „Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte: „Hova helyeztétek őt?” Azt felelték: „Uram, jöjj és lásd meg!” Jézus (ekkor) könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: „Íme, mennyire szerette (őt)!” A Mindenható Isten szárnyaink árnyékával takargassa a gyászoló családot a vigasztalódás napjaiban.
– Január 19-én, délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 85. esztendejében megtért Teremtőjéhez Kendrei Istvánné született Beke Margit asszonytestvérünk, aki a Szabadság út 15. szám alatti lakos volt. Hétfőtől szombatig ½9h-kor ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére a ránk következő hétfőn, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Örökkévaló Isten adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Január 23-án, kedden délelőtt 10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy a Mindenható Isten lezárta 91esztendős földi pályáját Magyari Árpád atyánkfiának, aki a Diófa út 19. szám alatti lakosunk volt. 24-én és 25-én este 6h-kor az ő emlékére szólaltak meg a marangok. Temetésére 26-án, pénteken délután ½4h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett a vigasztalás igéi a Zsoltárok könyvéből szóltak, a 102. Zsoltár 24. verséből: „Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim.” Az Úr Szent Lelkének kegyelmes jelenléte adjon megbékélést és vigasztalást a gyászolók számára.
– Január 23-án, déli 12h-kor Szövetes György testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Józsa út 16. szám alatt lakott és 13évvel ezelőtt engedett Istenünk hívásának.
– Szintén január 23-án, este 6h-kor szóltak harangjaink Jóvér Kálmán és hitvese Kiss Ida Margit emlékére, akik a Sárkány út 11. szám alatti lakosok voltak és 9- illetve 7évvel ezelőtt költöztek az Örökkévalóságba.
– Január 24-én, szerdán délelőtt 10h-kor ismét csendítés hangzott, mivel földi életének 65. évében hazahívta a Teremtő Tóth Lajos atyánkfiát, aki a Vadász út 22. szám alatti lakos volt. Temetésére a ránk következő szerdán, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást a hátramaradottak számára.
– Január 25-én, csütörtökön déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk id. és ifj. Somodi György testvéreinkre, akik 46- illetve 7évvel ezelőtt költöztek a láthatóból a láthatatlanba és földi sátorházuk a Belsőfokpart út 31. szám alatt állt.
– Január 26-án, pénteken délután ¾4h előtt 5 perccel Sípos Diána emlékére szóltak harangjaink aki Tiszaszőlős-Pusztadomaházán lakott és 21évvel ezelőtt tért meg Teremtő Urához.
– Mai alkalmunk után az első harangszó Széles Károly emlékére szól, aki a Húszöles úton lakott és 26évvel ezelőtt kísérték utolsó földi útjára.
– Majd mai alkalmunk után a második harangszó Kiscsitári Béláné született Borúzs Piroska emlékére szól, aki várasszói lakos volt és 16évvel ezelőtt költözött az Örökkévaló Országába.
– Az Örök Isten adjon áldott emlékezést és vigasztalódást a friss- és a csituló gyászban élő testvérek számára egyaránt. Ámen.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten a próbák elmaradnak.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk ezen a helyen. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól ökumenikus alkalomra kerül sor a katolikus templomban. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban, majd este 5h-kor ismét ökumenikus alkalom lesz itt a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. január 21.)

– Január 15-én, hétfőn délelőtt 11h-kor harangszóval emlékeztünk Majlinger Andrásné született Gacsal Mária asszonytestvérünkre, kinek sátorháza a Téglás út 38. szám alatt állt, és földi vándorlásának 86esztendős szakaszát befejezve költözött az Örökkévalóságba. Temetésére január 16-án, kedden délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Jób könyvéből hangzott, a 16. fejezet 22-23. verseiből: „Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.” A Minden Kegyelem Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Január 16-án, délután ¼2h előtt 5perccel csendítéssel jeleztük, hogy Koncz Károly presbiter testvérünk, aki a Szegfű út 3. szám alatt lakott, földi életének 65esztendős pályáját megfutva és a hitnek nemes harcát megharcolva tért meg Teremtő Urához. Búcsúztatásának napjáig, minden napon ½10h-kor, valamint mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak harangjaink. Presbiter atyánkfiától január 24-én, szerdán délután 2h-kor veszünk majd búcsút a tiszafüredi köztemetőben. A Mindenható Isten szárnyaink árnyékával oltalmazza a gyászoló családot a vigasztalódás napjaiban.
– Január 17-én, szerdán délelőtt 9h-kor Nagytiszteletű Bartha Ferencné született Szakály Éva lelkipásztor testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki 27évvel ezelőtt költözött el a minden élők útján.
– Január 18-án, csütörtökön délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Jóvér Kálmán atyánkfiára, aki a Sárgarigó út 21. szám alatti lakosunk volt és 3évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Január 19-én, délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 85. esztendejében megtért Teremtőjéhez Kendrei Istvánné született Beke Margit asszonytestvérünk, aki a Szabadság út 15. szám alatti lakos volt. 20-án reggel ½9h-kor, és ma délelőtt 11h-kor is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetéséről még intézkednek.
– Január 20-án, szombaton déli12h-kor Szövetes György emlékére szóltak a harangok, aki péceli lakos volt és 1évvel ezelőtt hagyta el ezt az árnyékvilágot.
– Szintén 20-án, este 6h-kor Kovács Istvánné született Virág Ida emlékére szóltak a harangok, aki a Csap út 14/b. szám alatti lakos volt és 3évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– A Szentlélek ereje adjon vigasztalást és áldott emlékezést a friss- és a csituló gyászban élő testvérek számára egyaránt.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután a hétzáró istentiszteletet elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt, a Kálvin Közösségi Házban majd délután 5h-tól bibliaórát a Parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk szintén ezen a helyen. Szerdán délután 5h-tól az alt és a tenor szólamok tartanak próbát itt a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor itt a Közösségi Házban tartunk hétközi istentiszteletet, azt követően pedig imaórát a Parókián. Pénteken nőszövetségi bibliaórára kerül sor délután 4h-tól szintén ezen a helyen. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a Közösségi Házban.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.