Hirdetések (2018. október 7.)

 • Október 1-én, hétfőn délelőtt ¼10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Bakalár József atyánkfia, aki a Belsőkertsor út 2/b. szám alatti lakosunk volt hosszas betegség után földi életének 68eszendős pályáját megfutva költözött el az Örökkévalóságba. Október 2-án, kedden 10h-kor, valamint mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére október 5-én, pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Pál apostolnak a Timóteushoz írott 2. leveléből, a 2. fejezet 7-8. verseiből szólt: „Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom
 • A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletünk elmarad, a kisújszállási Nőszövetségi Konferencia okán. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogat a harag szava, és délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a Közösségi Házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. szeptember 30.)

 • Szeptember 18-án, kedden reggel 8h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy Nagytiszteletű Bihari Dezső nyugalmazott lelkipásztor testvérünk, kinek földi sátorháza a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 44. szám alatt állott, életének 84esztendős földi szolgálatát befejezve előre ment a minden élők útján. Temetése napjáig minden napon délelőtt 9h-kor, déli12h-kor és este 6h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Búcsúztatására szeptember 24-én, hétfőn délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Zsoltárok könyvéből, a 73. zsoltár, 26. verséből hangzott: „Ha elenyészik is testem és szívem, Szívemnek kősziklája és örökségem Te maradsz Istenem, örökké!” A Minden Kegyelem Örökkévaló Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Szeptember 19-én, szerdán délután ¾3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Magyari László atyánkfia, aki a Muhi út 21. szám alatti lakosunk volt életének 65esztendős pályáját megfutva maga mögött hagyta ezt az árnyékvilágot. Szeptember 26-án, délután ½3h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére szeptember 27-én, csütörtökön délelőtt 10h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztaló igéi a Zsoltárok könyvéből szóltak, a 95. zsoltár 6-7. verseiből. „Jöjjetek, (az Úr elé!) boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az Úr előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk.” Az Úristen kegyelmes jelenléte legyen támasz, vigasz és erő a hátamaradottak számára.
 • Szeptember 20-án, csütörtökön délután ¾1h-kor ismét csendítettünk, mivel Szűcs József atyánkfiát, aki a Húszöles út 100. szám alatt lakott, 90esztendes földi pályafutás után hazahívta Teremtő Istene. Szeptember 27-én délután 1h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére az elmúlt pénteken, tehát szeptember 28-án, délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Mózes első könyvéből a 15. fejezet,15. verséből szólt: „Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.” A Kegyelmes Isten adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Szeptember 27-én, csütörtökön délután 4h-kor harangszóval emlékeztünk Csesznok Sándor atyánkfiára, aki a Rózsa út 22/a szám alatt lakott és 5évvel ezelőtt tért meg Isten Örök Országában.
 • Az Úr Jézus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek vigasztalása legyen mindazokkal, akik friss vagy csituló gyászban élik életüket.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletünk elmarad, mivel Poroszlóra vagyunk hivatalosok az Egervölgyi Egyházmegye Esperesének, Dudás Ferenc Nagytiszteletű Úrnak a búcsúistentiszteletére. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogat a harag szava, de a délutáni alakalom akkor is elmarad, a kisújszállási Nőszövetségi Konferencia okán.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Gyászjelentés

 

Fájdalmas szívvel, de Isten mérhetetlen kegyelmében bízva tudatjuk, hogy

Nagytiszteletű Bihari Dezső

nyugalmazott lelkipásztor testvérünket, 84esztendős földi szolgálat után hazahívta a Minden Kegyelem Örök Ura.

Búcsúztatására folyóhó 24-én, hétfőn délután 1órakor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.

„Tudom az én Megváltóm él…”