Kiemelt bejegyzés

Napi Ige és Gondolat

2016. szeptember 26. (Hétfő)

Szent vagy?

Szentek legyetek, mert én szent vagyok! (3Móz 11,44)

Isten már az Ószövetség népétől azt várta, hogy szent életet éljen. Amikor Áron fiai, Nádáb és Abihu idegen tüzet vittek Isten oltárára és a tűz megemésztette őket, akkor azt mondta Mózes Áronnak: „Ez az, amit szólt vala az Úr, mondván: Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.” (3Móz 10,3)

A Hegyi beszédben azt mondja Jézus: „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,48)

Péter apostol arra inti a hívőket: „Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben.” (1Pt 1,15)

Itt vannak ezek az isteni parancsolatok és mi azt kérdezzük: Hogyan? Hogyan lehetek szent? A felelet egyszerű. Egyedül Jézus által. A Szentlélek nem árad ki olyan emberekre és nem szentel meg olyanokat, akik nem Jézuséi. Attól leszek szent, ha Hozzá tartozom. Hiszen Ő szent.

Ez a felszólítás: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok” – neked szól. És ha te őszintén bevallod az Úrnak, hogy te erre képtelen vagy, Ő hajlandó beköltözni most rögtön a te szeretetlen szívedbe! Hajlandó Ő maga szeretni a te szíveddel, és így megszépíteni körülötted ezt a csúnya, földi világot! Ezt a világot szebbé, elviselhetőbbé csak a benned lakozó Szentlélek teheti általad. Aki a Krisztusban hiszel, neked szól ez a buzdítás a szent életre! (Prókai Árpád)

Imádság: Uram! Noha magamtól képtelen vagyok szentté válni, de általad azzá lehetek, amire kiválasztottál és elhívtál. Köszönöm, hogy céljaid megvalósítására választottál ki engem. Kérlek, naponként munkálkodj szívemben, hogy életfolytatásom rólad tegyen bizonyságot. Ámen.

A nap gondolata: A teljes megszentelődés nem más, mint a Krisztus életének teljes uralomra jutása. (Stanley)

Hirdetések (2016. szeptember 18.)

 • Az elmúlt vasárnap, az istentisztelet után csendítéssel adtuk hírül, hogy Takács István atyánkfia, kinek földi sátorháza a Sárgarigó út 7. szám alatt állt, 90esztendős földi pályafutását befejezve, megtért az Örökkévaló Hajlékában. Temetése napjáig minden napon délután 2h-kor, valamint 15-én este 7h-kor és mai alkalmunk után is a második harangszó az ő emlékére szól. Temetésére szeptember 16-án, pénteken délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Ézsaiás könyvéből, a 30. fejezet 20. verséből szólt: „Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!” A kegyelem Istene, igéje által adjon áldott emlékezést és vigasztalódást a hátramaradottak számára.
 • Szeptember 12-én, hétfőn délelőtt 9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi pályájának 65. esztendejében megtért Teremtő Urához Fodor István atyánkfia, aki a Húszöles út 111. szám alatti lakosunk volt. Temetése napjáig minden napon déli12h-kor, és mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak harangjaink. Temetésére az elmúlt héten, szerdán 12h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatalánál Istenünk vigasztalása a Prédikátor könyvéből szólalt meg, a 3. fejezet 14. verséből: „Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való.” A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke erejével és igéje üzenete által adjon nap, mint nap vigaszt és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • 17-én, szombaton délután 4h-kor harangszóval emlékeztünk Bene Miklósné született Gergely Mária asszonytestvérünkre, aki a Kamilla út 1. szám alatti lakos volt, és 19évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Október 2-án Túrkevén kerül sor az idén a Nagykunsági Református Egyházmegye Nőszövetségi Konferenciájára. Azok a nőtestvérek, akik szeretnének ebben az évben is részt venni a konferencián, kérem, hogy jelezzék a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Október 9-én délután 3h-tól tartjuk ebben az évben a Református Nyugdíjasok Napját. Már most hívogatjuk erre az alkalomra is az érintetteket.
 • Hirdetem a testvéreknek, hogy következő gyülekezeti kirándulásunkra október 15-én, szombaton kerül majd sor. A cél a Felvidék: Eperjes, Lőcse és a Szepesi-vár. Jelentkezni még erre a kirándulásra is lehet a Lelkipásztori Hivatalban. A kirándulás teljes költsége 7.000 Ft, mely magába foglalja az útiköltséget és a belépődíjakat.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel hétkezdő áhítatra kerül sor itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari próbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. szeptember 11.)

 • Augusztus 22-én, déli 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Kocsis Lajos atyánkfia, aki a Mák út 1. szám alatti lakos volt, 83esztendős földi pályáját megfutva költözött Isten Országába. Temetésére szeptember 5-én, hétfőn délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Zsoltárok könyvéből, a 80. zsoltár 4. verséből hangzott: „Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk.
 • A kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója a gyász napjaiban.
 • Augusztus 29-én, délelőtt 10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Nagy Györgyné született Rózsa Lídia egykori Hold út 16. szám alatti lakos, 80esztendős pályáját megfutva tért meg az Örök Országba. Temetésére az elmúlt kedden, délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatalánál az örök élet evangéliuma a Zsoltárok könyvéből, a 33. zsoltár 18-19. és 22. verseiből szólt: „Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak, azokat megmenti Ő a haláltól. (…) Maradjon hát velünk Uram a te szereteted, mert mi is benned reménykedünk
 • A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke erejével és igéje üzenete által adjon nap, mint nap vigaszt és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Augusztus 30-án, délután ¾3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 83esztendős földi pályafutását befejezte Gál Jánosné született Ladányi Mária asszonytestvérünk, aki Tiszafüreden a Platán Időskorúak Otthonában lakott. Temetése napjáig minden napon délelőtt 10h-kor és mai alkalmunk után is, az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére szintén szeptember 6-án, kedden délután 4h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk vigasza a Szentlélek ereje által Lukács evangéliumából, a 9. fejezet 61. verséből szólalt meg: „Követlek téged Uram; de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, a kik az én házamban vannak.
 • A kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója a gyász napjaiban.
 • Szeptember 10-én, szombaton délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Kovács Pálné született Csontos Margit asszonytestvérünkre, aki a Húszöles út 45. szám alatti lakos volt és 1évvel ezelőtt hallotta meg Teremtő Ura hívását.
 • Alkalmunk után csendítéssel adjuk hírül, hogy Takács István atyánkfia, kinek földi sátorháza a Sárgarigó út 7. szám alatt állt, 91esztendős földi pályafutását befejezve, tegnap éjszaka megtért az Örökkévaló Hajlékában. Temetéséről még intézkednek.
 • A kegyelem Istene, igéje által adjon áldott emlékezést és vigasztalódást a hátramaradottak számára.
 • Szeptember10-én, szombaton délután 3h-kor templomunkban fogadtak örök hűséget egymásnak bilkei Lipcsey Ákos – Lipcsey Ákos Tamás és Papp Judit Mária fiúgyermeke és Stefán Krisztina – Stefán Tibor és Szabó Katalin leánygyermeke. Imádásgos lelkülettel kérjük Isten áldását életük pályájára, és visszavárjuk őket gyülekezetünk közösségébe.
 • Hirdetem a testvéreknek, hogy következő gyülekezeti kirándulásunkra október 15-én, szombaton kerül majd sor, de az úti cél – technikai okok miatt – némiképp változott. A cél továbbra is a Felvidék: Eperjes, Lőcse és a Szepesi-vár. Jelentkezni már erre a kirándulásra is lehet a Lelkipásztori Hivatalban. A kirándulás teljes költsége 7.000 Ft, mely magába foglalja az útiköltséget és a belépődíjakat.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel hétkezdő áhítatra kerül sor itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Szerdán délután 3h-kor a Platán Idősotthonban tartunk istentiszteletet, majd este 5h-tól énekkari szólampróbát tart a közösségi házban az alt és a szoprán szólam. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián, illetve a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. szeptember 4.)

 • Augusztus 22-én, déli 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Kocsis Lajos atyánkfia, aki a Mák út 1. szám alatti lakos volt, 83esztendős földi pályáját megfutva költözött Isten Országába. Ma délelőtt 11h-kor is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére szeptember 5-én, hétfőn délelőtt 11h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • A kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója a gyász napjaiban.
 • Augusztus 29-én, reggel ½9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 89. esztendejében hazatért Karácsony Adolfné született Szabó Julianna asszonytestvérünk, aki Gyügye községben a Fő út 40. szám alatt lakott. Temetésére szeptember 1-én, csütörtökön délután 2h-kor került sor a gyügyei köztemetőben. A gyászoló család Isten iránti hálával mond köszönetet mindazoknak a testvéreknek, akik fájdalmunkban osztozva elkísérték szerettüket földi vándorlásának utolsó útjára.
 • Szintén 29-én, délelőtt 10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Nagy Györgyné született Rózsa Lídia egykori Hold út 16. szám alatti lakos, 80esztendős pályáját megfutva tért meg az Örök Országba. Temetéséra a ránk következő kedden, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke erejével és igéje üzenete által adjon nap, mint nap vigaszt és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Augusztus 30-án, délután ¾3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 83esztendős földi pályafutását befejezte Gál Jánosné született Ladányi Mária asszonytestvérünk, aki Tiszafüreden a Platán Időskorúak Otthonában lakott. Temetésére a ránk következő kedden, délután 4h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délelőtt 10h-kor és ma délután 1h-kor az ő emlékére szólnak a harangok.
 • A kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója a gyász napjaiban.
 • Augusztus 31-én, szerdán este 7h-kor harangszóval emlékeztünk Gaál Ferencné született Tóth Mária asszonytestvérünkre, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7. szám alatti lakos volt és 4évvel ezelőtt hallotta meg Teremtő Ura hívását.
 • Szeptember 3-án, reggel 8h-kor harangszóval emlékeztünk Balog István atyánkfiára, aki a Rókásszőlő út 56. szám alatt lakott és 5évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után közvetlenül Gacsal József atyánkfia emlékre szólnak a harangok, aki 6évvel ezelőtt hagyta el ezt az árnyékvilágot, melyben sátorháta a Bán Zsigmond út 100. szám alatt állott.
 • A kegyelem Istene, igéje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Szeptember10-én, szombaton délután 3h-kor templomunkban fogadnak örök hűséget egymásnak bilkei Lipcsey Ákos és Stefán Krisztina. Legyünk mi magunk is örvendező tanúi a fiatalok házasságkötésének itt, Istenünk házában.
 • Hirdetem a testvéreknek, hogy következő gyülekezeti kirándulásunkra október 15-én, szombaton kerül majd sor, de az úti cél – technikai okok miatt – némiképp változott. A cél továbbra is a Felvidék: Eperjes, Lőcse és a Szepesi-vár. Jelentkezni már erre a kirándulásra is lehet a Lelkipásztori Hivatalban. A kirándulás teljes költsége 7.000 Ft, mely magába foglalja az útiköltséget és a belépődíjakat.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel hétkezdő áhítatra kerül sor itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Szerdán délután 3h-kor a Platán Idősotthonban tartunk istentiszteletet, majd este 5h-tól énekkari szólampróbát tart a közösségi házban az alt és a szoprán szólam. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián, illetve a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. augusztus 28.)

 • Augusztus 18-án, csütörtökön délután ½3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Tietsche-Mustroff Péter atyánkfia, aki a Húszöles út 129. szám alatti lakos volt, földi vándorlásának 62. évében meghallotta Istenünk hazahívó szavát. 24-én, szerdán délelőtt 9h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére az elmúlt szerdán, délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Lukács evangéliumából hangzott, a 21. fejezet 33. verséből: „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.
 • A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke erejével és igéje üzenete által adjon nap, mint nap vigaszt és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Augusztus 22-én, hétfőn délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Balogh Mihály atyánkfiára, aki az Aradi vértanúk út 8/a. alatti lakosunk volt és 23évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Szintén augusztus 22-én, déli 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Kocsis Lajos atyánkfia, aki a Mák út 1. szám alatti lakos volt, 83esztendős földi pályáját megfutva költözött Isten Országába. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére szeptember 5-én, hétfőn délelőtt 11h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • A kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója a gyász napjaiban.
 • Augusztus 25-én, csütörtökön délelőtt 11h-kor harangszóval emlékeztünk Nesuta Lászlóné született Balogh Etelka asszonytestvérünkre, kinek földi sátorháza a Józsa úton állott.
 • Ugyancsak 25-én délelőtt ½12h-kor szóltak a harangok Veres Gyula atyánkfia emlékére.
 • 27-én. szombaton délután 4h-kor templomunkban kérték Isten áldását házassági szövetségükre Katona György – Katona György és Kecskés Annamária fiúgyermeke, és Czeglédi Szilvia – Czeglédi Mihály és Tóth Ilona leánygyermeke. Isten áldását kívánjuk közös életpályájukra és bízunk abban, hogy a Mindenható megtartja őket az Anyaszentegyházban.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán 5h-tól tartunk összpróbát a Kálvin Közösségi Házban.
 • Augusztus 26-án, pénteken gyülekezeti kirándulást szerveztünk Hollókőre. Az alkalom képes összefoglalója már megtekinthető honlapunkon és facebook oldalunkon is.
 • Ezzel párhuzamosan hirdetem, hogy következő gyülekezeti kirándulásunkra október 15-én, szombaton kerül majd sor. Az úticél a Felvidék! Jelentkezni már erre a kirándulásra is lehet a Lelkipásztori Hivatalban, de a költségek tekintetében még ma nem tudunk felvilágosítást adni.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Szerdán este 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Pénteken este 5h-tól nőszövetségi áhítatra és megbeszélésre kerül majd sor a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. augusztus 21.)

 • Augusztus 18-án, csütörtökön délután ½3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Tiestch-Mustroff Péter atyánkfia, aki a Húszöles út 129. szám alatti lakos volt, földi vándorlásának 62. évében meghallotta Istenünk hazahívó szavát. Temetésére a ránk következő szerdán, délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke erejével és igéje üzenete által adjon nap, mint nap vigaszt és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Augusztus 27-én, a ránk következő szombaton délután 4h-kor templomunkban kérik Isten áldását házassági szövetségükre Katona György – Katona György és Kecskés Annamária fiúgyermeke, és Czeglédi Szilvia – Czeglédi Mihály és Szabó Mária leánygyermeke. Isten áldását kívánjuk közös életpályájukra és bízunk abban, hogy a Mindenható megtartja őket az Anyaszentegyházban.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán 5h-tól tartunk összpróbát a Kálvin Közösségi Házban.
 • Augusztus 26-án gyülekezeti kirándulást szerveztünk Hollókőre. A busz pénteken reggel ½8h-kor indul. Gyülekező pénteken reggel 7-½8h között a templomudvaron.
 • Ezzel párhuzamosan hirdetem, hogy következő gyülekezeti kirándulásunkra október 15-én, szombaton kerül majd sor. Az úti cél: a Felvidék. Jelentkezni már erre a kirándulásra is lehet a Lelkipásztori Hivatalban, de a költségek tekintetében még ma nem tudunk felvilágosítást adni.
 • A Tiszafüredi Református Fejlesztő Iskola gyülekezetünk segítségét kéri, új iskolaépületük renoválásában, takarításában. Tisztelettel kérjük a testvéreket, hogy aki szívesen részt venne ebben a szolgálatban, az mai alkalmunk után jelezze a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán este 5h-tól énekkari összpróbát tartunk szintén a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi tanévnyitó istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Ünnepi istentisztelet (2016. augusztus 21.)