Kiemelt bejegyzés

Napi Ige és Gondolat

2016. augusztus 22. (Hétfő)

Jézus szeretete hű

Mivelhogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. (Jn 13,1)

Jézus hű szeretetét mutatja, hogy mindvégig szerette az övéit. Szeretete tehát határtalan és végtelen. Jézus megtestesíti ezt a hű szeretetet, ő a tanúja ennek a szeretetnek. Ő sosem fárad bele abba, hogy szeressen minket, hogy elviseljen minket, hogy megbocsásson nekünk, és így elkísér minket életünk útján, ahogyan megígérte tanítványainak: „Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20). Szeretetből lett emberré, szeretetből halt meg és támadt fel, és szeretetből áll szüntelenül mellettünk, a szép és a nehéz időszakokban is. Jézus mindig szeret minket, mindvégig szeret, határt és mértéket nem ismerve. És mindannyiunkat szeret, mégpedig annyira, hogy valamennyien elmondhatjuk: „Életét adta értem.” Jézus hűsége akkor is megmarad, ha mi hűtlenné válunk. Pál emlékeztet minket erre: „Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja”. (2Tim 2,13). Jézus hűsége marad akkor is, ha hibáztunk, és vár minket, hogy megbocsásson. Ő az irgalmas Atya arca. Ez tehát a hűséges szeretet. (Prókai Árpád)

Imádság: Köszönöm Jézusom hűtlenségem ellenére való szeretetedet. Ámen.

A nap gondolata: Mindent lehet pótolni, csak Krisztust nem. Amint az Ő helyébe valami pótlékot teszünk, azonnal beáll a pusztulás. (Szikszai György)

Hirdetések (2016. augusztus 21.)

 • Augusztus 18-án, csütörtökön délután ½3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Tiestch-Mustroff Péter atyánkfia, aki a Húszöles út 129. szám alatti lakos volt, földi vándorlásának 62. évében meghallotta Istenünk hazahívó szavát. Temetésére a ránk következő szerdán, délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke erejével és igéje üzenete által adjon nap, mint nap vigaszt és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Augusztus 27-én, a ránk következő szombaton délután 4h-kor templomunkban kérik Isten áldását házassági szövetségükre Katona György – Katona György és Kecskés Annamária fiúgyermeke, és Czeglédi Szilvia – Czeglédi Mihály és Szabó Mária leánygyermeke. Isten áldását kívánjuk közös életpályájukra és bízunk abban, hogy a Mindenható megtartja őket az Anyaszentegyházban.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán 5h-tól tartunk összpróbát a Kálvin Közösségi Házban.
 • Augusztus 26-án gyülekezeti kirándulást szerveztünk Hollókőre. A busz pénteken reggel ½8h-kor indul. Gyülekező pénteken reggel 7-½8h között a templomudvaron.
 • Ezzel párhuzamosan hirdetem, hogy következő gyülekezeti kirándulásunkra október 15-én, szombaton kerül majd sor. Az úticél a Felvidék: Lőcse, a dobsinai jégbarlang, és a Csorba-tó. Jelentkezni már erre a kirándulásra is lehet a Lelkipásztori Hivatalban, de a költségek tekintetében még ma nem tudunk felvilágosítást adni.
 • A Tiszafüredi Református Fejlesztő Iskola gyülekezetünk segítségét kéri, új iskolaépületük renoválásában, takarításában. Tisztelettel kérjük a testvéreket, hogy aki szívesen részt venne ebben a szolgálatban, az mai alkalmunk után jelezze a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán este 5h-tól énekkari összpróbát tartunk szintén a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi tanévnyitó istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. augusztus 14.)

 • Augusztus 8-án, hétfőn délelőtt 11h-kor Áncsán Jánosné született Fodor Gizella asszonytestvérünk emlékére szólaltak meg harangjaink, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és már 1éve, hogy elköltözött ebből a látható világból.
 • Még hétfőn este 6h-kor Darai János testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki 4évvel ezelőtt költözött Isten országába ebből a látható világból, melyben sátorháza a Külsőkertsor út 1. szám alatt állt.
 • Augusztus 9-én, kedden déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Nagy Istvánné született Pallagi Julianna asszonytestvérünkre, aki az Összekötő út 6. szám alatti lakos volt és 17évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az anyagi világot.
 • Augusztus 11-én, csütörtökön este 6h-kor a harangok szavával emlékeztünk Csordás Kálmán atyánkfiára, aki a Gyöngyvirág út 20. szám alatt lakott és 27évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Augusztus 12-én, pénteken délután 4h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 67esztendős pályáját megfutva megtért az Örökkévalóságba Szabó Ilona asszonytestvérünk, aki a Nyergesek út 10/a. szám alatti lakosunk volt. Pénteken este ½6h-kor és mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére az elmúlt héten pénteken este 6h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk igéje Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írott 2. leveléből, a 12. fejezet 7-9. verseiből hangzott: …tövis adatott nékem a testembe (…), hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem; És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. (…)”
 • A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke erejével és igéje üzenete által adjon nap, mint nap vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Augusztus 12-én, pénteken délután ½5h-kor templomunkban kérték Isten áldását házassági szövetségükre Barna Balázs István – Barna István és Czirbik Judit fiúgyermeke, és Nagy Ivett – Nagy Kálmán és Szele Ágnes leánygyermeke. Isten áldását kívánjuk közös életpályájukra és visszavárjuk őket gyülekezetünk közösségébe.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán ¾6h-tól tartunk összpróbát a Kálvin Közösségi Házban.
 • Augusztus 26-án gyülekezeti kirándulást szerveztünk Hollókőre. A részletek tekintetében érdeklődni és jelentkezni még lehet a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután a hétzáró istentiszteletünk elmarad. A ránk következő héten hétfőtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati istentiszteletet a Kálvin Közösségi Házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, melyen az Úrnak szent asztalát is megterítjük, valamint megszegjük az újkenyeret. Ünnepi alkalmunkon az igehirdetés szolgálatát Nt. Prof. Dr. Benke György a Sárospataki Református Teológiai Akadémia nyugalmazott dékánja, a gyakorlati teológiai tanszék professzora látja el. Az ünnepre való tekintettel a hétzáró istentisztelet elmarad.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. augusztus 7.)

 • Július 27-én, szerdán délután ¾3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Ferge Károly atyánkfia, aki a Debreceni út 19. szám alatti lakos volt, földi vándorlásának 94.évében meghallotta Istenünk hazahívó szavát. Temetésére az elmúlt hétfőn, délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk vigasztalása Ézsaiás próféta könyvéből, a 30. fejezet, 18. verséből hangzott: „…azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges Ő, hogy megkegyelmezzen néktek…”
 • A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Július 29-én, pénteken este ½6h-kor csendítéssel jeleztük, hogy elhagyta ezt az általunk ismert világot Nagy Imréné született Bíró Piroska asszonytestvérünk, aki a Kereszt út 22. szám alatti lakosunk volt. Temetése napjáig minden napon ½5h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére augusztus 5-én, pénteken délelőtt 10h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk vigasztalása a Zsoltárok könyvéből szólt a Szentlélek ereje által: „Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.
 • A Kegyelmes Isten adjon áldott emlékezést és megbékélést a gyászoló család számára.
 • Augusztus 2-án, kedden délelőtt harangszóval emlékeztünk Balázsi Sándorné született Árva Julianna asszonytestvérünkre, aki a Muhi út 5. szám alatti lakosunk volt és 6évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Szerdán délelőtt 9h-kor ismét szóltak a harangok Németh Imre atyánkfia hazatérésének 5. évfordulóján, akinek a földi sátorháza az Aradi vértanúk út 14. szám alatt állt.
 • Csütörtökön délelőtt ¾9h-kor harangszóval emlékeztünk Virágh Ferencné született B. Nagy Erzsébet asszonytestvérünkre, aki a Kornyikszőlő út 42. szám alatt lakott és 11évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Pénteken délelőtt 9h-kor és szombaton 11h-kor, valamint mai alkalmunk után is és holnap délelőtt 11h-kor is Áncsán Jánosné született Fodor Gizella asszonytestvérünk emlékére szólalnak meg harangjaink, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és már 1éve, hogy elköltözött ebből a látható világból.
 • Szombaton déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk id. Koncz Károly atyánkfiára, aki a Szegfű út 3. szám alatti lakos volt és 5évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az anyagi világot.
 • A Minden Kegyelem Örök Fejedelme, Szent Lelke erejével és igéje üzenete által adjon nap, mint nap vigaszt és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán este 5h-tól énekkari összpróbát tartunk szintén a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, de a délutáni alkalom elmarad.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

A Mandula Színház előadása (Pál apostol megtérése)

Kálvin Közösségi Ház, 2016. július 28.

Hirdetések (2016. július 10.)

 • Június 30-án, délután 4h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 80. esztendejében megtért Teremtő Úrához Papp Mátyásné született Szerencsi Etelka asszonytestvérünk, aki a Húszöles út 176. szám alatti lakosunk volt. Július 3-án déli 12h-kor is az ő emlékére szóltak harangjaink. Temetésére az elmúlt héten, csütörtökön délután 4h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje az Énekek Éneke lapjairól, a 8. fejezet 6. verséből szólt. „Bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen, (…) akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángjai.” Istenünk Szent Lelke legyen a hátramaradottak eredményes vigasztalója.
 • Július 4-én, délelőtt fél9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 82esztendős földi pályáját megfutva hazatért Kiss Józsefné született Gulyás Erzsébet asszonytestvérünk, aki a Húszöles út 110. szám alatti lakosunk volt. Az elmúlt kedden, szerdán és csütörtökön este 6h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére július 8-án, pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje János evangéliumából, a 16. fejezet 22. és 24. verseiből hangzott. „Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek: Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.” Az Örökkévaló Isten a Szentlélek jelenléte által legyen a hátramaradottak vígaszalója a megbékélés napjaiban.
 • Július 5-én délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Zsódi Lajos atyánkfiára, aki a Feszty Árpád út 42. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot. A Szentlálek Isten adjon áldott emlékezetet a hátramaradottak számára.
 • Július 5-én délelőtt fél10h-kor ismét csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy Halász József atyánkfia, aki a Könyök út 11/a. alatti lakosunk volt, 57esztendős földi vándorút után megtért az Örökkévalóságba. Az elmúlt szerdán délután 1h-kor és csütörtökön este 8h-kor az ő emlékére szólaltak meg a harangok. Temetésére a ránk következő hétfőn délután 4h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A mi Mennyei Atyánk a Szentírás vigasztalása által enyhítse a gyászoló család fájdalmát.
 • Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok Takács Jánosné született Tapasztó Eszter asszonytestvérünk amlékéra, aki a Csatlós út 1. szám alatt lakott és 13évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. A Minden Kegyelem Istene tartsa meg szeretteinket emlékezetünkben.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő kedden, este 5h-tól tartunk összpróbát a közösségi házban.
 • Július 28-án, csütörtökön délután fél5h-i kezdettel a közösségi házban, a Mandula Színház tart előadást Pál apostol megtérése címmel. Nagy szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt ennek a rendhagyó színdarabnak a megtekintésére.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este a bibliaóra (a temetés okán) elmarad. Kedden este 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Szerdán délután 3h-kor, az énekkar közreműködésével zenés áhítatra kerül sor a Platán Idősotthonban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, azt követően pedig imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harang szava.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. június 26.)

– Június 22-én, szerdán délelőtt fél11h-kor harangszóval emlékeztünk Kulcsár Imréné született Hüse Piroska asszonytestvérünkre, aki a Húszöles úton lakott és 52évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.

– 24-én, pénteken délután fél3h előtt 10perccel csendítéssel jeleztük, hogy 95esztendős földi pályáját megfutva hazatért Lőrinczi Sámuelné született Kalla Irma asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Katona József út 19. szám alatt állott. Pénteken este 6h-kor is az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére a ránk következő kedden, tehát június 28-án, délelőtt 10h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig harangszóval emlékezünk, ma délelőtt 11h-kor és este 6h-kor, valamint holnap délelőtt 10h-kor és este 6h-kor.

– A Minden Kegyelem Istene adjon megbékélést és áldott emlékezést minden hátramaradott gyászoló szív számára.

– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este 5h-kor bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután fél6h-tól énekkari összpróbára kerül sor a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, azt követően pedig imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.

– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.