Kiemelt bejegyzés

Napi Ige és Gondolat

2016. október 20. (Csütörtök)

Milétoszból azután elküldött Efezusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk: „Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt: szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. (ApCsel 20:17-21)

Miközben Pál apostol útban volt Jeruzsálem felé, Milétoszba magához hívatta az efezusi gyülekezet véneit, és még egyszer a szívükre beszélt. Arról beszélt, hogyan szolgált közöttük, milyen viszontagságokat és nehézségeket kellett elviselnie, és hogyan volt erre mégis képes és hajlandó, mert Jézusra és a kegyelem evangéliumára szegezte a tekintetét.

Az igeszakaszban (ApCsel 20:17-38) vezető beszél vezetőkhöz az Isten szerinti vezetésről. Nem az a lényeg, hogy szolgaian lemásoljunk mindent, amit Pál tett, mert a mi elhívásunk nem apostolságra szól. Azonban akár vezetők vagyunk, akár gyülekezeti tagok, sokat tanulhatunk Pál lelkületéből.

1. Engedelmesség

“Milétoszból Pál üzenetet küldött Efezusba, és magához hívta az ottani gyülekezet vezetőit. Amikor ők megérkeztek, ezt mondta nekik…” (17-18. versek). Pál hívatta a véneket, ők pedig mentek, elfogadva az apostoli tekintélyt, alárendelve magukat neki. A gyülekezet vezetői és tagjai is az apostoli tekintély alatt állnak, melyet — Jézus tanításával együtt — a Biblia őrzött meg számunkra. Az egyik legfőbb jellemvonás, mely az Istennel való kapcsolatunk valódi és minőségi voltát mutatja, az engedelmességünk — hogy követjük-e a Szentírásból kapott vezetést. (T.S.K.)

Imádság: Uram! Hadd lehessek engedelmes, neked élő gyermeked! Ámen.

A nap gondolata: Az engedelmesség minden egyes ténye újabb kapocs, mely szorosabban fűz bennünket Istenhez.

Hirdetések (2016. október 16.)

– Október 12-én, szerdán délelőtt 9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 95. esztendejében megtért Teremtőjéhez Mester Sándorné született Magyar Anna asszonytestvérünk, aki az Arany János út 12. szám alatti lakos volt. Temetéséra a ránk következő kedden, délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.

– A Minden Kegyelem Ura adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.

– Október 13-án, délután ½2h-kor Sisári Kálmán atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki emődi lakos volt és életének 78. esztendejében hagyta el ezt a látható világot.

– Az elmúlt héten ismét almaszállítmány érkezett gyülekezetünkbe. Azok a testvérek, akik szeretnének ebből részesülni kérem, hogy jelezzék a Lelkipásztori Hivatalban. Egy láda kb. 14-16kg almát tartalmaz és jelenleg még 45 láda áll rendelkezésre.

– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn reggel hétkezdő áhítatra kerül sor itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi megemlékezésre és ezzel párhuzamosan gyermekistentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól a hétzáró alkalmunkat a közösségi házban tartjuk.

– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. október 9.)

– Október 3-án, délelőtt ½11h-kor csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy Németh Istvánné született Bakó Éva asszonytestvérünk, aki a Szőlősi út 23. szám alatti lakosunk volt és földi életének 85esztendős pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Temetésére az elmúlt héten, pénteken délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Korinthusiakhoz írt 1. levél 13. fejezetének válogatott verseiből hangzott: „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom. (…) A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.

– A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke erejével és igéje üzenete által adjon nap, mint nap vigaszt és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.

– Október 4-én délután 3h-kor ismét csendítettünk, mivel földi életének 68. esztendejében elhagyta ezt az általunk ismert világot Orbán Ferenc atyánkfia, aki a Belsőfokpart út 4. szám alatti lakos volt. Temetésére szintén az elmúlt pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala fölött Isten igéje a Krónikák 2. könyvéből a 20. fejezet 6. verséből hangzott: „…Uram, őseink Istene! Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán! A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben.” Mai alkalmunk után a második harangszó Orbán Ferenc testvérünk emlékére szól majd.

– Az Örökkévaló Isten, Szent Lelke erejével adjon nap, mint nap vigaszt és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.

– Alkalmunk után harangszóval emlékezünk idősebb és ifjabb Bana Zsigmond testvéreinkre, akik 27- illetve 16évvel ezelőtt költöztek az örökkévalóságba.

– Az istentisztelet után kérem a gyülekezeti kirándulásban érintetteket, hogy egy rövid megbeszélésre szíveskedjenek befáradni a közösségi házba.

– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 3h-tól tartjuk a Református Nyugdíjasok Napját a közösségi házban. Hétfőn reggel hétkezdő áhítatra kerül sor itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián.Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól a hétzáró alkalmunkat a közösségi házban tartjuk.

– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.